Институт Пушкина

Программа школы русского языка

Ниже представлены актуальные программы обучения.

Скачать PDF

TALLINNA VENE KEELE KOOLI ÕPPEKAVA

ÜLDSÄTTED

 • Käesolev õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö ja milles arvestatakse kooli huviala omapära.
 • Õppekava määrab kindlaks õppe eesmärke, õppeaja kestust, õppekorraldust, õpingute alustamise tingimusi, õppeetappide ja kooli lõpetamise nõudeid, õppeainete loendit ja mahtu ning ainekavasid.
 • Õppekava alusel püütakse võimaldada venekeelsetest peredest pärit lastele, kes käivad eesti koolis või keelekümbluse klassis saada täiendavaid teadmisi vene kultuurist, kirjandusest ja keelest ning tõsta huvi oma kultuuri vastu.
 • Õppekava rakendamisel arvestatakse õppuri individuaalseid iseärasusi.

I. ÕPPE EESMÄRGID

Õppe eesmärkideks on:

 • säilitada vene rahvusest lapsel kultuuriline ja keeleline identiteet eestikeelses keskkonnas;
 • võimaldada vene kultuuri käsitlus rahvusliku nähtuse ning maailma kultuurina, kõlbeliste väärtuste ning traditsioonide säilitamise ning edasiandmise vahendina;
 • anda õppurile ettekujutus vene kirjanduskeele normidest (ortoeepilistest, leksikaalsetest, grammatilistest) ning kõneetiketi reeglitest;
 • õpetada õppureid valima adekvaatseid kõnevahendeid kommunikatiivsete ülesannete lahendamiseks vene keeles;
 • õppurite poolt vajaliku üldise kõnelise arengu saavutamine, häälega ja endamisi lugemise tehnika omandamine, elementaarsete interpreteerimis- ning analüüsivõtete kasutamine ilukirjanduslike ning populaarteaduslike tekstide lugemisel vene keeles;
 • õpetada teadlikult mõistma ning hindama erinevate venekeelsete tekstide spetsiifikat / eripära, osaleda nende arutlemisel, anda tegelaste käitumisele/tegudele kõlbeline hinnang ning põhjendada seda;
 • õpetada iseseisvalt valima huvipakkuvat venekeelset kirjandust, kasutama erinevaid teatmeteoseid täiendava informatsiooni saamiseks ning selle mõistmiseks.

II. ÕPPEAJA KESTUS JA ÕPPEKORRALDUS

 • Üldine õppeaeg õppeprogrammi järgi on 9 aastat.
 • Õppeaeg jaguneb kolmeks astmeks. Üks aste kestab 3 aastat.
 • Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.
 • Õppeaasta algab septembri teisel nädalal ja kestab järgmise kalendriaasta 31. maini.
 • Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
 • Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerandid ja õppetunnid.
 • Õppeveerandite vahel on järgmised õppevaheajad:
  • sügisvaheaeg;
  • jõuluvaheaeg;
  • kevadvaheaeg;
  • suvevaheaeg.
 • Õppevaheajad koolis on haridus- ja teadusministri määrusega igaks õppeaastaks määratud
 • üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.
 • Õppetunni kestuseks koolis on 45 min.

III. ÕPPEAINETE VALIKU VÕIMALUSED JA TINGIMUSED

 • Õpilased saavad valida rühma vastavalt ealisele tasemele ja keelealastele oskustele järgmiselt: põhikooli I kooliastme õpilastele; põhikooli II kooliastme õpilastele; põhikooli III kooliastme õpilastele.
 • Igas astmes on kokku kolm ainet: vene keele alused, vene kirjanduse alused ja vene kultuuri alused. Õpilasel tuleb läbida kõik need kolm ainet. Tal ei ole võimalust valida kolme hulgast üks või kaks.

IV. ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

 • Õppeprogrammi peamiseks sihtrühmaks on vene päritoluga õppurid, kes käivad eesti koolis või keelekümbluse klassis. Üldhariduskoolide nooremate klasside õppureid võetakse kooli vastu sisseastumistesti alusel, seejuures on vastuvõtmise tingimuseks asjaolu, et sisseastuja lahendab õigesti 50% sisseastumistesti ülesannetest.
 • Kooli sisseastumiseks, esitab õppuri lapsevanem / eestkostja / seaduslik esindaja avalduse.
 • Vastuvõetud õppuri vanema, hooldaja või seadusliku esindajaga sõlmib kool lepingu vastuvõetud õppuri koolis õppimise kohta.
 • Õppurite nimekirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
 • Programmi I astmesse võetakse peamiselt üldhariduskoolide 1.-3. klassi õppureid.
  Programmi II astmesse võetakse peamiselt üldhariduskoolide 4.-6. klassi õppureid.
  Programmi III astmesse võetakse peamiselt üldhariduskoolide 7.-9. klassi õppureid.

V. ÕPPEETAPPIDE JA KOOLI LÕPETAMISE NÕUDED

 • Huviala kursus loetakse õppeperioodi lõpus lõpetatuks tingimusel, et õppur on osalenud 60% kursuse õppetundidest.
 • Programmi I astme lõpetamisel viiakse õppur üle II astmesse.
 • Programmi I astme lõpetamisel väljastatakse õppurile tõend astme lõpetamise kohta.
 • Programmi II astme lõpetamisel viiakse õppur üle III astmesse.
 • Programmi II astme lõpetamisel väljastatakse õppurile tõend astme lõpetamise kohta.
 • Programmi III astme lõpetajad sooritavad astme jooksul omandatud teadmisi kajastava arvestuse programmi III astmes õpitud teemadel. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala kolme kursuse (I aste, II aste, III aste) õppekava täitmist ja arvestuse sooritamist.
 • Huvikooli lõpetamisel väljastatakse õppurile kooli lõputunnistus, milles kajastatakse õpingute periood ja läbitud õppeainete loend.

VI. HINDAMINE

 • Hindamine on julgustav ja motiveeriv ning selle põhieesmärkideks on:
  • toetada õppuri arengut tema õpingutes,
  • motiveerida õppurit sihikindlamalt õppima,
  • julgustada õppurit tema võimeid ja andeid valitud huvialal jätkuvalt arendama,
  • suurendada õppuri eneseusku ja suunata adekvaatse enesehinnangu kujunemist,
  • anda õppurile ja lapsevanemale teavet muutuste kohta tema arengus ja õpiedukuses,
  • määratleda õppuri individuaalsed õpitulemused.
 • Hindamine põhineb erinevatel tagasiside vormidel ja enesehindamise suunamisel. Hindamise vormideks on:
  • sõnaline (analüüs / hinnang), mille käigus analüüsitakse õppuri teadmisi, oskusi, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet tulemustest, vajakajäämistest ning võrreldakse tema arengut varasemate saavutustega;
  • õppeainete jooksvad kontrolltestid;
  • koolisisene arvestuslik hindamine ehk arvestus.
 • Õpetaja informeerib õppureid hindamisviisidest ning sellest, mida ja millal hinnatakse.

VII. ÕPPEAINETE LOEND

õppeained õppeaine maht tundides
I astme õppeained (3 aastat):
vene keele alused 198
vene kirjanduse alused 90
vene kultuuri alused 90
kokku 378
 II astme õppeained (3 aastat):
vene keele alused 198
vene kirjanduse alused 90
vene kultuuri alused 90
kokku 378
III astme õppeained (3 aastat):
vene keele alused 198
vene kirjanduse alused 90
vene kultuuri alused 90
kokku 378
kokku 1134

ÕPPEKAVA – VENE KEELE, KIRJANDUSE JA KULTUURI ALUSED

Esimene aste.

Aine maht: 378 tundi

Sihtgrupp: kursus on mõeldud vene päritoluga õppuritele, kes käivad eesti koolides või õppurid

keelekümbluse klassidest (soovitatav 1.-3.klass)

Õppetöö korraldus: 4 akadeemilist tundi 1 kord nädalas

Õppetöö kestus: 3 õppeaastat

Hindamine: kontrolltestid

Lõpetamise tingimused: kursus loetakse õppeperioodi lõpus lõpetatuks tingimusel, et õppur on osalenud 60% kursuse õppetundidest.

Põhilised eesmärgid:

 • tutvustada õppureid suulise rahvaloominguga. Selle kaudu pöörata õppurite tähelepanu vaimsetele
 • väärtustele ning vene kultuuri tunnusjoontele. Selgitada õppuritele, et vene pärimustes jäävad rumalus,
 • ahnus ning upsakus alati kaotajateks, kuid tarkus, südamlikkus, headus ning õilsus võidavad alati;
 • tutvustada õppureid vene rahvusliku käsitööga, näidata vene käsitöömeistrite töid. Äratada huvi vene
 • rahvusliku käsitöö vastu ja tekitada soovi ise oma jõudu selles valdkonnas proovida;
 • tutvustada õppureid vene kirjanike ja luuletajate loominguga;
 • õpetada mõtestatud lugemist, loetu põhjal vastata küsimustele, ümberjutustada teksti;
 • õpetada vene tähestiku ja tähtede kirjatehnikat, ümberkirjutada teksti trükitähtedega;
 • anda põhiteadmisi vene ortograafias;
 • seletada lahti sõnade elemendid, morfeemide analüüs;
 • õpetada sõnastiku kasutamist.
õppeained õppeaine maht tundides
 I õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
 II  õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
III  õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
kokku 378

I. ÕPPEAINE: VENE KEELE ALUSED. AINEKAVA (198 tundi):

1. Vene tähestiku tähed ja häälikud.

Täis- ja kaashäälikud, eripära, erinevus. Täishäälikud А, О, И, У, Ы, Э. Paaris nõrgad, tugevad ja helitud kaashäälikud, nende eripära. Kaashäälikud Б – П, В – Ф, Г – К, Д – Т, Ж – Ш, З – С. Paarita kaashäälikud Л, М, Н, Р. Paarita kaashäälikud Х, Ц, Ч, Щ. Täht Й, selle eripära. Täishäälikud Е, Ё, Ю, Я ja häälikud, mida need saavad tähendada (kaksik roll). Tähed Ъ ja Ь. Tähestik, tähestiku õppimine.

2. Suur täht nimisõnades.

3. Lause.

4. Silbid, sõna jagamine silpidesse. Sõna poolitamise reeglid.

5. Silpide õigekiri. ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧК – ЧН

6. Rõhk. Rõhuta täishäälikud sõnatüves, rõhuta täishäälikute kontroll rõhu abil, nende õigekiri. Rõhuta täishäälikud, mida ei saa kontrollida. Ortograafiline sõnastik. Hääldamatu kaashäälikud.

7. Kahesed kaashäälikud.

8. Sõna koosseis. Tüvi – peamine sõna osa. Kaashäälikute vaheldumine sõna tüves. Eesliited. Järelliited. Sõna põhiosa ja lõpp. Sõna analüüs morfeemide järgi. Eessõna ja eesliidete vahe.

9. Õigekiri. Ъ ja Ь. Ь kaashääliku pehmendamiseks. Paaris kaashäälikute õigekiri sõna lõpus, sõna keskkohas.

10. Leksika ja fraseoloogia. Sõna ja selle tähendus. Ühe ja mitmetähenduslikud sõnad, otsene ja kaudne sõna tähendus. Sünonüümid, antonüümid, homonüümid. Sõnastikud ja nende kasutamine (seletus-, sünonüümi – , antonüümisõnastikud). Püsisõnaühendid. Keel ja kõne. Sõna, lause, tekst.

11. Morfoloogia. Nimisõna (elus ja eluta, pärisnimed ja kohanimed, nimisõnade sugu, ainsus ja mitmus). Omadussõna; ainsus, mitmus; mees-, nais-, kesksugu. Asesõna. Tegusõna: pöörded, tegevusnimi; ainsus, mitmus; olevik, minevik.

II. ÕPPEAINE: VENE KIRJANDUSE ALUSED. AINEKAVA (90 tundi):

1. Kirjanduslikud muinasjutud. Rahva- ja kirjanduse muinasjutud, nende eripära. Rahvamuinasjutt “Kuldne kalake”. A. Puškin. “Muinasjutt kuldkalakesest”.

2. Vene klassika. A. Puškin.Talveõhtu. V. Ţukovski. Lõokene. I. Krõlov. Valmid. „Rohutirts ja sipelgas“ jms. M. Lermontov. Sügis. E. Baratõnski. Kevad, kevad, nii puhas õhk … F. Tjutšev. Lehis.

3. Jutustused. L. Tolstoi. Tamm ja pähkel. Filipok. Lõvi ja koerake. Tulekahju koerad. A. Kuprin. Kuldnokad. M.Prišvin. Linnud ja lehed. Viimased seened. I. Sokolov-Mikitov. Vene Mets. Kuidas kes talvitseb. V. Bianki. Kohanes. Siil-päästja. V. Baţenov. Metsa kirurg. M. Zoštšenko. Kõige tähtsam. Kuusk. Rumal lugu. B. Žitkov. Kodutu kass. A.Tšehhov. Vanka.

4. Talv on käes.

5. I. Sokolov-Mikitov. Talv metsas. S. Jessenin. Kask. N. Rubtsov. Varblane. N. Nossov. Mäe peal. Tallinna vene keele kooli õppekava 9

6. Aastaajad. V. Dal. Aasta Vana taat. M. Malikov. Aastaajad.

7. Õppida on alati kasulik. F. Krivin. Miks At saab laulda, aga Beed mitte. V. Hmelnitski. Jutud tähtedest. E. Moškovskaja. Jutt pehmendus ja kõvendus märkidest. S. Maršak. Kirjavahemärgid. N. Nossov. Kuidas Neznaika oli kunstnik. S. Maršak. Kass ja loodrid.

8. Kaasaegsed vene kirjanikud ja poeedid. K. Tšukovski. Võileib. Õgard. D. Harms. Ivan Ivanovitš Samovar. Ivan Toropõškin. S.Mihhalkov. Jäide. Saša puder. A. Barto. Sõitsid ära. Lahusolek. N. Nossov. Elav kaabu.

III. ÕPPEAINE: VENE KULTUURI ALUSED. AINEKAVA (90 tundi):

VENE RAHVAPÄRIMUS.

1. Muinasjutt. Fantastilise iseloomuga jutustava kirjanduse iidne rahvuslik žanr, millel on kõlbeline või meelelahutuslik eesmärk. Muinasjutt õpetab – “olema aus sõpradega ning mehine vaenlastega. Vihkama valet ning armastama tõde, mitte mäletama kurjust, kuid mitte unustama headust, mitte rääkima halba puudujast, küsima nõu targemalt, järgima vanu õpetusi, seadusi, õppima kunsti, keeli”. Olmemuinasjutud. Muinasjutud loomadest. Võlumuinasjutud. Positiivsed ja negatiivsed kangelased. Nende iseloomustused. Iga muinasjutu analüüs. “Muinasjutt – on vale, selles toodud vihje – on õppetund tublidele poistele”.

2. Bõliina. Lugulaul kangelastegudest. Vene rahvuslikud lugulaulud. Soovitav luua pilt antud žanri abil: Venemaal kogunesid kõik pikkadel talveõhtutel või halva ilma korral ühte kohta kokku. Kooti võrke, parandati kalapüügivahendeid, valmistati erinevaid kodutarbeid, jutustaja rääkis aga lauldes kõigest, mida teadis. Bõliinade kangelased: talupoeg Ilja Muromets – leskede, orbude, vaeste inimeste kaitsja. Vägilase peamised omadused: julgus, ausus, truudus, armastus Kodumaa vastu. Tark Dobrõnja Nikitiš. Pilkehimuline Aljoša Popovitš, kes «pole jõu poolest tugev, vaid tegudelt julge». Kündja Mikula Seljaninovitš.Vastased: Lohe Tugarin. Röövel Ööbik, Idolištše Poganoje – nende kujul näitas rahvas Venemaa vaenlasi.

3. Mõistatus. Suulise rahvaloomingu liik. Mõistatus ei nimeta eset otse ja kindlasti on mõistatusel lahendus. Rõhutada mõistatusi vene rahvamuinasjuttudest. Mõistatused on vormilt lühikesed ning köitvad, sageli ka luulelises vormis. Mõistatuste erinevad liigid. Mõned mõistatused on üles ehitatud asendades ühte eset teisega. Mõistatus arendab lastel taibukust ning teadmishimu, huvi emakeele vastu, õpetab mõtlema, võrdlema esemeid ja ilminguid, õpetab maailma poeetiliselt nägema. Kusjuures ühe ja sama ilmingu kohta suure arvu mõistatuste olemasolu võimaldab anda eseme (ilmingu) igakülgse iseloomustuse. Tallinna vene keele kooli õppekava 7

4. Hällilaul. Lastefolkloor. Süžee on „tavaline“. “Vanasti lapsehoidjad, või nende puudumisel siis ema või vanaema, pannes last magama laulsid või, õigupoolest, lauldes jutustasid erinevaid jutukesi ning salme. Muidugi pole neis midagi teravmeelset ega poeetilist, need kajastasid lihtsat vanaaegset elu ning mingeid erilisi lauluga edasiantavaid mõisteid. Neis, nagu ka vene lauludes ja muinasjuttudes, kohtab kõige sagedamini vabu mõttetusi, seepärast ei saa seda nimetada ei kavalaks lihtsameelsuseks ega huumoriks”. Pole mõtet arutada hällilaulu mõtte üle, parem on luua õhkkond. Hällilaulu põhifunktsiooniks on laste magama panemine. Vene kirjandusliku hällilaulu ajalugu kestab üle kahe sajandi – 1773.a avaldatakse A.Šiškovi „Hällilaul, mida laulab Anjuta oma nukku kiigutades“. Lermontovi “Kasakate hällilaul”. Võib kuulata hällilaule laste esitluses.

5. Vanasõnad. Poeetilised, laialdaselt kõnes kasutatavad, lühikesed, püsivad ja sageli kujundlikud mõtteterad. Süntaktiliselt lausetena vormistatud. Jaotada vanasõnad teemade kaupa. Soovitav, et õppurid otsiksid iseseisvalt vanu vene vanasõnu.

6. Kõnekäänud. Lühikesed, sageli kujundlikud väljendused, mis reeglina kajastuvad kõnes lause osana. Kõnekäände kasutatakse klassikalises vene kirjanduses. Soovitav, et õppurid meenutaksid, milliseid kõnekäände räägivad kõige sagedamini nende vanaemad ja vanaisad. Võib kasutada õppurite jaoks kaasaaegset vene pärimust – vene animafilmi. Vene muinasjutu ekraniseerimine.

TARBEKUNST.

1. Dõmkovo mänguasjad. Kõige tuntumad meistrid Venemaa savikäsitöös. Seletada, mis on ornament. Dõmkovo mänguasi eristub valgel taustal erksa ornamentaalse joonistuse poolest. Rangelt geomeetriline ornament kantakse peale mitmesuguste kompositsiooniliste skeemide põhjal: ruudud, triibud, ringid, täpid kantakse peale erinevates kooslustes. Mänguasja kaunistamise lõpetavad mustri peale kleebitud lehtkullast või kullakihist rombikesed. Anda ülesanne: mõelda välja ornament Dõmkovo mänguasjale. Dõmkovo mänguasja tekkimise ajalugu. Ennemuiste valmistasid Dõmkovo mänguasju naised ja lapsed.

2. Hohloma stiilis maalinguga kaunistamine. Vene tarbekunsti üks vanemaid liike. Geograafiline õiend. Selle sünnikoht – Nižegorodski krai, Hohloma kaubandusküla. Hohloma tekke ajalugu. Hohloma maalingu põhilised värvid – must, punane, kuldne. Kogu Hohloma maalingu mitmekesisuse võib jaotada kahte liiki: „pealmine” maaling, kus värviline ornament asub kullavärvilisel taustal. Ning „tausta” maaling, kus muster on kuldne, kuid taust must või punane. Hohloma meistrite lemmikornamentideks on: „rohi” – rohu stiliseeritud kujutamine; „lokike” – muinasjutuline kuldne lill keerdude – lokkidega; „leht” – muster maasika, sõstarde, pihlaka, tikri lehtedest ja marjadest. Anda ülesanne: joonistada Hohloma jaoks muster. Vaadelda, mille poolest erineb muster ornamendist. Alates 17.sajandist on Hohloma maaling ülemaailmselt tunnustatud. On teada põliseid Hohloma meistreid – vennad Krassilnikovid, Podogovid, Fjodor Bedin, Arhip Serov

3. Matrjoška – vene suveniir. Matrjoška ajalugu. Matrjoška sündis 19.sajandi 90-ndate aastate alguses. Alates 20.sajandist algas matrjoška tootmine Sergijev Possadis. Sergijev Possad – „mänguasjade kuningriigi pealinn”. „Jonnipunn” tekkis matrjoškast. „Jonnipunni” ajalugu. Esimene puidu-paberimassist jonnipunn oli välja mõeldud 1858.a. Tehnoloogia autor – meister Ivan Moškin.

4. Gželi keraamika – Gželi küla piirkonnas keraamikaettevõtete tooted. Gželi keraamika ajalugu. Kohalikud elanikud andsid põlvest põlve edasi juba 14. sajandist tuntud oskusi. Gželi keraamika värvid. See keraamika erineb teisest keraamikast ümarate ruumikate vormide ning valgel taustal küpse sinise maalingu poolest. Taimne ornament. Süžeeline maaling erinevate stseenide näol rahva elust.

5. Tuula samovar – headuse ning koduse hubasuse sümbol. Tuula samovari leiutamise ajalugu. Samovari leiutasid 18.sajandi algul vene meistrid. Samovar on seadeldis keeduvee valmistamiseks – „ise keedab”. Geograafiline õiend. Tuula samovar ja Tuula linn.

6. Vologda pitsid – lumivalge ime. Venemaa kõige tuntumad pitsid. Vologda pitside valmistamise ajalugu. Vologda pitsid said Euroopas populaarseks 18. sajandi lõpus. Paljude riikide moedaamid unistasid just Vologda pitsidega kaunistatud riietest. Vologda – tootmise keskus. Pitsikunstniku töö. Möödunud sajandil hinnati pitsikunstniku tööd sarnaselt juveliiri tööga. Valmistamise tehnoloogia. Pitsi valmistamise algus on seotud pärisorjuslike töökodadega.

ÕPPEKAVA – VENE KEELE, KIRJANDUSE JA KULTUURI ALUSED

Teine aste.

Aine maht: 378 tundi

Sihtgrupp: kursus on mõeldud vene päritoluga õppuritele, kes käivad eesti koolides või õppurid

keelekümbluse klassidest (soovitatav 4.-6.klass)

Õppetöö korraldus: 4 akadeemilist tundi 1 kord nädalas

Õppetöö kestus: 3 õppeaastat

Hindamine: kontrolltestid

Lõpetamise tingimused: kursus loetakse õppeperioodi lõpus lõpetatuks tingimusel, et õppur on osalenud 60% kursuse õppetundidest.

Põhilised eesmärgid:

 • äratada õppurites huvi ning austus vene traditsioonide vastu. Kui uskuda sõna ennast, siis tradition
 • tähendab vene keelses tõlkes “edasi andmist”. Sõnas on rõhuasetus edasiandmise hetkel: üks annab edasi,
 • teine võtab vastu. Kui traditsioonide edasiandmine on tõepoolest toimunud, siis on veel vaja osata selgitada, mis on traditsioonides oluline, mis vähem oluline.
 • pöörata laste tähelepanu vene ehituskunsti kujunemisele. Saada teada pühakoja sisustusest ning seal
 • käitumistavadest. Tutvuda Venemaa kultuuripärandi ning peamiste muuseumidega. Venemaal viibinud
 • helilooja Berlioz kirjutas sellest, kuidas ta nägi kirikut Kolomenski külas: «Minus võpatas kõik. See oli saladuslik vaikus. Lõpetatud vormide ilu harmoonia. Ma nägin mingit uut arhitektuuri liiki. Ma nägin kõrgusse püüdlust ning seisin kaua juhmistunult». Kultuur on inimese loodud maailm selleks, et ületada looduse ja vaimu vastuolulisust.
 • õpetada arutlema läbiloetud teemadel ja avaldama selle kohta oma arvamust;
 • tutvustada õppuritele peamisi kirjanduse teoreetilisi mõisteid ja žanre;
 • õpetada õppuritele õigekirja, arendada nende keeleoskusi, arendada ja rikastada nende kõnet ja
 • mõtteviisi;
 • tutvustada õppuritele vene keele sõnaliike ja nende eripära.
õppeained õppeaine maht tundides
 I õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
 II  õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
III  õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
kokku 378

I. ÕPPEAINE: VENE KEELE ALUSED. AINEKAVA (198 tundi):

1. Ortograafia. Eesliidete з-, с- õigekiri. O ja a vaheldusega tüved. -лаг- -лож-, -раст- (-ращ-, -рос), -гор-(-гар), -зор- (-зар-), -кас-(-кос-). О-E sõnatüvedes peale susisevaid kaashäälikuid. О-E peale susisevaid kaashäälikuid järelliidetes ja sõnalõpus. Ы-И peale ц tähte.

2. Morfoloogia.

    2.1. Nimisõna. 3 käändkonda, käänded. Sugu kategooria. Erinevalt käänduvad nimisõnad, nende eripära. Mittekäänduvad nimisõnad, nende sugu. Ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad. Не + nimisõna. Ь peale susisevaid kaashäälikuid kolmanda käändkonna nimisõnade lõpus.

   2.2. Omadussõna. Omadusõnade sugu, ainsus ja mitmus, käänamine. Не + omadussõna.

   2.3. Asesõna. Asesõna järgud, isikulised, omastavad, näitavad, eitavad ja küsivad asesõnad. Eitavate ja umbisikuliste asesõnade õigekiri.

  2.4. Arvsõna. Arvsõna tunnused ja arvsõna roll lauses. Põhiarvud, järgarvud. Koguarvsõna. Arvsõnade käänamine. Arvsõnade ühildumine nimisõnadega.

  2.5. Tegusõna. Tegusõna ainsus, mitmus; olevik, minevik. НЕ+ tegusõna. Tegusõnade pööramine ainsuses ja mitmuses. Tegusõna aspekt. Transitiivsed (sihilised) ja mitte transitiivsed tegusõnad. Tegusõna kõneviisid. Ь peale susisevaid kaashäälikuid tegusõna ainsuse 2 pöörde lõpus, algvormis ja käskivas kõneviisis. -тся-, -ться- tegusõnades.

   2.6. Määrsõna. Määrsõnade moodustamine ja õigekiri. Не + määrsõna õigekiri. -H- ja -HH- määrsõnades. A/O määrsõnade lõpus. Ь peale susisevaid kaashäälikuid määrsõnade lõpus. Määrsõnade kokku ja lahkukirjutamine.

II. ÕPPEAINE: VENE KIRJANDUSE ALUSED. AINEKAVA (90 tundi):

1. Vene kirjanduslikud muinasjutud. Sivka-Burka. Mine sinna ei tea kuhu, too seda, ei tea mida. A. Puškin. Muinasjutt tsaar Saltaanist. V. Ţukovski. Muinasjutt tsaar Berendeist.

2. Iidne vene kirjandus. Alustasid need vennad koostama slaavitähestiku. Ja meenutas Oleg enda hobust…… (katkend kroonikast). Lugu Peetrist ja Fevrooniast. Lood Moskvast. Esimene külaline mere tagant.

3. Vene klassikaline luulekogu. A. Puškin. Talvine tee. Armastan sind, Peetri looming. Jälle ma külastasin. V. Ţukovski. Päike ja Boreus. Kodu taevase armas valgus. I. Krõlov. Valmid: Ahv ja prillid. Kaks tünni. Elevant ja Moska. Kägu ja Kukk.

4. XIX sajandi Vene lastekirjanikud. M. Lermontov. Ašik –Kirei. D. Grigorovitš. Guttapertšpoiss. N. Gogol. Öö vastu Jõule. I.Turgenev. Mumu. A.Tšehhov. Kaštanka.

5. XX sajandi Vene lastekirjanikud. M. Gorki. Juhtum Jevseikaga. S. Tšernõi. Tuvikingad. I.Šmelev. Kuidas ma kohtusin Tšehhoviga. M. Zoštšenko. Suured reisijad. A. Platonov.Värviline liblikas.

6. Kirjandus nagu kunstiliik, kunstiliigid. K. Paustovski. Vana kokk.

7. Kunstiteose teema ja idee. D. Kaigorodov. Tapetud lind. A. Blok. Jõulud. B. Pasternak. Jõulutäht

8. Süžee ja faabula. K. Paustovski. Kõuts –Varas. J. Kazakov. Teddi.

9. Kompositsioon. K. Paustovski. Kuuse käbidega korv. V.Aksjonov. 43 aasta eined. Teose kangelane. K. Paustovski. Vanamees jaama puhvetis. E. Seton-Tompson. Snap. S.Tšernõi. Foks Mikki päevikud. A.Tšehhov. Poisid.

10. Koomilisest. Huumor ja satiir. A.Tšehhov. Ettepanek. N. Teffi. Poliitika asemel. Eksam.

11. Jutustus. V. Nabokov. Malts. A. Kuprin .Valge puudel.

12. Novell. A. Puškin. Dubrovski.

III. ÕPPEAINE: VENE KULTUURI ALUSED. AINEKAVA (90 tundi):

VENE TRADITSIOONID.

1. Vene rahvariided jagunesid argi – ja peoriieteks. Naiste riided: käistega särgid, sarafan, kokošnik, rätik. Vaadelda iga riideeset. Meeste riided – päevasärk küljelt nööbitava kraega, pikad püksid, pigimüts (meeste peakate). Vaadelda iga riideeset. Jalanõud. Viisud – erilises tehnikas punutud jalanõud, mille valmistamisel kasutatakse spetsiaalselt töödeldud ja puhastatud pärnapuu koort. Rikkad talupojad õmblesid endale nahast saapad. Vildid. Vilte valmistati kodusest lambavillast.

2. Vene teejoomine samovariga. Samovar oli igas kodus. Samovar ja kodune õhkkond. Lapsed said teadmisi, omandasid traditsioone, õppisid rääkima ja kuulama samovari juures. Samovar kui perekonnarahu lahutamatu atribuut. Teetseremoonia. “Tee ravib seitset häda” – vene kõnekäänd. Ravimtaimed. Vene tee – raviv toime. Erinevate raviteede koostis.

3. Vene köök. Vene köök hakkas tekkima 9. sajandist ning 15.sajandil saavutas oma õitsengu. Talvehoidised. Vene metsamassiivid on ulukiliha ning teiste loodusandide: seened, pähklid, jõhvikas, pohl, mesi allikaks. Seepärast on traditsiooniliselt vene pere laual soolatud, marineeritud, kuivatatud seeni, jõhvikaid, pohli, murakaid. Vene ahi. Toiduvalmistamine vene ahjus. Vene ahjus valmistati toitu, küpsetati leiba, keedeti kalja. Ahjul kuivatati söödavaid varusid. Ahi soojendas eluaset. Ahju peal magasid vanurid ja lapsed. “Puder on meie ema, rukkileib – meie isa” — vene vanasõna.

4. Rahvalaul – rahva hing. Rütmilised lustilaulud. Sõja-rivilaulud. Selliste laulude laulmine arendab märgatavalt elavat väljendusrikkast intonatsiooni ning kõneaparaati. Lüürilised laulud. Ringmängu laulud. Tavandilaulud. Olmelaulud. Ajaloolised laulud. Selliste laulude laulmine õpetab õigesti tempot- rütmi hoidma. Soololaul. Koorilaulmine. Laul instrumentaalsaatega (puitlusikad, kellamäng, vilepill).

5. Tikkimine, vene tütarlaste lemmiktegevus. Noorte õhtu. Tüdrukud kogunesid tikkimiseks. Kõik koos töötasid ning laulsid laule, tšastuškasid, vestsid muinasjutte või lihtsalt ajasid elavalt juttu. Atmosfääri loomine. Kohale tulid ka muusikainstrumentidega noormehed. Kõige levinumaks muusikainstrumendiks sel ajal olid puidust puhkpillid – torupill, sopell, karjapasun, vilepill, vile. Keelpillid – gudokk, gusli, domra, balalaika. Löökpillid – käsitrumm ning бряцала. Tikkimine riietel, sümboolsed mustrid.

6. Vene saun – parim ravim kõiksugu haiguste vastu. Esimesed kirjalikud ülestähendused vene saunast “Jutustuses möödunud aegadest” (945 a.). Saksa teadlase ja rännumehe Adam Oleari, Berholtzi kammerjunkru, Belgia kaupmehe Olivier Brunelli ning hispaania arsti Antonio Nunes Ribero Sanchesi märkmed vene sauna kohta. Sauna ehitus. Sauna ehitamiseks sobib kõige paremini kuusk või mänd. Palgid võetakse tüve keskpaigast – need on vähem vaigused, ning see tähendab, et vaik ei tilgu kõrgel temperatuuril. Vene sauna eriline leil. Suvorov rääkis oma sõduritele: “Sõjaväelane peab armastama tugevat külma ja tugevat palavust, kuivust ning paduvihma”. Vihtade valmistamine.

VENE EHITUSKUNST.

1. Linnade ehitus. Puitehitised. Linnad – kultuurikeskused. Kiievi-Venemaa arhitektuur. Novgorod. Looduslik- kliimalised ning sotsiaalsed tegurid novgorodi kultuuri kujunemisel. Vladimir. Polotsk. Pihkva.Nižegorodski ja Smolenski Kremlid. Arhitektuurikoolide tekkimine. Vene mõis kui kultuuripärandi osa.

2. Pühakodade ehitus. Iga tare on pühakoja jätk. Pühakoda – on vaimu- ja kultuurikeskus. Sofia katedraal Kiievis: arhitektuuriline ehitis. Teised Sofia katedraalid. Kirikuarhitektuuri õitseng Novgorodis. Fjodor Stratilati pühakojad, Lunastaja-Issandamuutmise pühakoda Ilja tänaval, Peeter Pauli pühakoda Koževnikis. Vladimiri Uspenski katedraal. Ülestõusmise kirik Kolomenski külas. Kiži – puitehituskunsti mälestusmärk (1714 a.). Kirikukell – kunstiilming vene kunstis. Erinevate kellahelinate võrdlus. Pidulik kellade helin ning kiriklik laulmine M.Mussorgski “Kiievi väravad”. Kellade helin M.Mussorgski ooperi „Boriss Godunov“ proloogist.

3. Moskva arhitektuur. Varase Moskva arhitektuuri eripärad. Püha Kolmainu Sergi Suurkloostri Troitski katedraal, SpassAndronnikovi kloostri Spasski katedraal Moskvas. Kremli ehitus Moskvas. Uspenski katedraal ja Graniitpalat. Vassili Õndsa Katedraal. Moskva Kahurihoov. Valamine (15.saj). Andrei Tšohhovi „Tsaar-kahur” (16. saj). Relvapalat.

4. Peterburi arhitektid. Peterburg – uue kultuuri linn. D.Trezini – Peterburi esimene arhitekt. “Peetri barokk”. Vene barokkarhitektuur. F.Rastrelli ja tema looming: Smolnõi klooster, Stroganovi palee, Talvepalee, Katariina palee. Peterhof. «Vaskratsanik» ja tema looja.

5. Õigeusu ikoon. Konstantinoopoli ikoon «Vladimiri Jumalaema» ja selle tähendus vene kultuuris. “Püha pale”. Esimene vene ikoonimaalija – Alimpii Petšerski (11.saj). Vene ikoonimaalimise kuldajastu (T.Kreeklane, A.Rubljov). Jepifanii Targa andmed Theophanus Kreeklase kunstitegevuse kohta. Punase taustaga Novgorodi ikoonid. Jaroslavli ikoonimaalimise kool ning selle iseloomulikud tunnused. Pihkva meistrite armastatuimad värvikooslused. Semjon Holmogortsi pühakuloolised ikoonid. Vladimiri Jumalaema ikoon “Drevo Gosudarstva Rossiiskogo” ja selle ideelis-poliitiline mõte. Relvapalati ikoonimaalimise töökoda ning selle roll vene ikoonimaalimise arengus. Ikooni sümboolika. Ikoon on ülesehitatud teksti põhimõttel – igat elementi loetakse kui märki.

ÕPPEKAVA – VENE KEELE, KIRJANDUSE JA KULTUURI ALUSED

Kolmas aste.

Aine maht: 378 tundi

Sihtgrupp: kursus on mõeldud vene päritoluga õppuritele, kes käivad eesti koolides või õppurid

keelekümbluse klassidest (soovitatav 7.-9.klass)

Õppetöö korraldus: 4 akadeemilist tundi 1 kord nädalas

Õppetöö kestus: 3 õppeaastat

Hindamine: kontrolltestid

Lõpetamise tingimused: kursus loetakse õppeperioodi lõpus lõpetatuks tingimusel, et õppur on osalenud 60% kursuse õppetundidest.

Põhilised eesmärgid:

 • õpetada õppureid eristama maalikunsti žanre, mõistma kunsti keelt. Tutvustada vene maalikunsti
 • šedöövreid. Äratada õppurites huvi vene ajaloo ja kultuuri vastu kujutava kunsti ja muusika kaudu.
 • Mõtiskleda mõiste – vene rahva mentaliteet üle;
 • jutustada vene teatrikunsti tekkimise ajalugu. Selgitada, et teater on kunstide süntees: kujutav kunst,
 • kirjandus, muusika, tants, plastika. Rääkida vene balleti, vene ooperi tekkimisest;
 • tutvustada vene kirjanike ja luuletajate elu- ja filosoofilisi mõtteviise, põhilised suunad kirjanduses,
 • žanrid, ilukirjanduslike tekstide kompleksanalüüs;
 • õpetada keeleteaduse aluseid ja selle lingvistilise süsteemi põhjal soodustada õppurite arengut;
 • arendada õppurite keeleoskust, arendada mõtteviisi;
 • jätkata õigekeele õppimist, aidata keelelise vaistu arendamist ortograafias ja punktuatsioonis.
õppeained õppeaine maht tundides
 I õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
 II  õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
III  õppeaasta:
vene keele alused 66
vene kirjanduse alused 30
vene kultuuri alused 30
kokku 126
kokku 378

I. ÕPPEAINE: VENE KEELE ALUSED. AINEKAVA (198 tundi):

1. Ortograafia. Е – И vaheldusega tüvede õigekiri. Järelliidete -чик , -щик õigekiri.

2. Morfoloogia.

   2.1. Kesksõna. Kesksõna nagu tegusõna eriliik. Aktiivsed ja passiivsed kesksõnad. Kirjavahemärgid kesksõna juures. Aktiivse kesksõna oleviku järelliidete –ущ, -ющ, -ащ, -ящ õigekiri. Aktiivse kesksõna mineviku moodustamine. –НН passiivse kesksõna mineviku vormides. Passiivsete kesksõnade lühivorm. НЕ + kesksõna õigekiri.

  2.2. Abi sõnaliigid. Eessõna. Eessõnade moodustamine ja õigekiri. Sidesõna. Liit- ja lihtsidesõna, Sidesõnad liitlauses ja kõrvallauses. Sidesõnade grupid. Sidesõnade ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО õigekiri. Liitlaused ja liitsõnad. Abisõnade roll lauses. Eitavad abisõnad НЕ ja НИ. Abisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Sidekriips abisõnades. Hüüdsõnad, nende õigekiri.

3. Süntaks ja kirjavahemärgid. Laused otsekõnega, kirjavahemärgid. Laused tingivas kõneviisis, kirjavahemärgid. Tsitaadid ja kirjavahemärgid nende juures. Koma ja semikoolon liitlauses. Koolon liitlauses. Sidekriips liitlauses.

4. Laused ja nende stiililised võimalused. Lause liigid. Kaheosaline lause. Alus ja selle õige vorm lauses. Aluse võimalused lauses. Öeldis. Öeldise lihtne tegusõna vorm. Määrusega laused. Määratu laused. Umbisikulised laused. Nimetavad laused. Korduvate lauseliikmete mõiste. Sama- ja erilaadilised täiendid. 5. Kõnekultuur. Sõnade ja vormide sobilikkus. Ühilduv ja mitteühilduv täiend, üte, liitöeldis ja kesksõna lihtlauses. Aluse ja öeldise ühildumise rasked juhtumid. Lihtöeldise stiililised võimalused. Liitöeldis. Liitöeldise liigid. Sihitis. Täiend. Määrus. Määruse stilistilised võimalused. Lisa stiililised võimalused.
II. ÕPPEAINE: VENE KIRJANDUSE ALUSED. AINEKAVA (90 tundi):

1. Iidne vene kirjandus. Vene kroonikad. „Повесть временных лет“, „Jutustus Jevpati Kolovratist“. Elukirjandus. „Jutt Vürsti Aleksander Jaroslaviovitši elust ja vaprusest“. Vene raamat iidses Venemaal.

2. 18 sajandi vene kirjandus. Mihhailo Lomonossov „Peetri suure mälestussambale“, katkend „Ода на день восшествия на всероссийский престол… Елисаветы Петровны, 1747 года“, „Kuulake, palun, mis juhtus vanaga…“, katkend „Vene grammatika“ eessõnast. Gavriil Deržavin “Mälestussammas”, “Vene tüdrukud”.

3. 19 sajandi vene kirjandus. Ivan Krõlov. Valmid “Demjaani uhha”, “Rebane ja eesel”. Romantism nagu suund kirjanduses. Vassili Ţukovski. Luule. Ballaad “Svetlana”. Kondrati Rõleev. Luule. Duum “Ivan Sussanin”. Aleksander Puškin. “Laul vürst Olegist”, “Väikesed tragöödiad” (“Ahne rüütel”). Luuled «К…», “Ma armastasin teid…” ja teised. “Belkini jutud” ( “Lask”, “Preili talutütar”). Mihhail Lermontov. “Laul tsaarist Ivan Vassiljivetšist…”, luuletused “Igav ja nukker”, “Metsikul Põhjal…” jt. Nikolai Gogol. “Vii”. “Peterburi jutud” (“Portree”). Ivan Turgenev “Birjuk”. Luuletused proosas: “Koer”, “Varblane”, “Vene keel”. Mihhail Saltõkov-Štšedrin. Muinasjutud “Jutt sellest, kuidas üks talumees kaht kindralit toitis”, “Vapper jänes”. Lev Tolstoi. “Lapsepõlv” (peatükk “Natalja Savvišna”), “Noorus” (peatükk “Vanem vend”), “Jumalik ja inimlik”. Nikolai Leskov. “Loom”, “Lollike”. Vsevolod Garšin “Аttalea Princeps”. Anton Tšehhov. Jutustused “Khameeleon”, “Hobuse perekonnanimi”, “Rõõm”, “Daam koeraga”. Fjodor Dostoevski “Valged ööd”. Nikolai Nekrassovi, Fjodor Tutševi, Afanassi Feti lüürika. Realism nagu suund kirjanduses.

4. 20 sajandi vene kirjandus. Ivan Bunin.Luuletused “Kodumaale”, “Svjatogor ja Ilja”. Jutustus “Viisud”. Aleksei Gorki. “Lapsepõlv”. Leonid Andrejev. “Hammustaja”. Boriss Zaitsev. “Hundid”. Andrei Platonov. “Juška”. Aleksander Kuprin. Jutud “Raudne vanaeit”, “Bregett”. Vladimir Nabokov. “Juhuslikus”. Mihhail Bulgakov. “Koera süda”. А. Ahmatova, М.Tsvetajeva luuletused. А. Solženitsõn. “Kui kahju”. V. Šukšin. “Veidrik”.

III. ÕPPEAINE: VENE KULTUURI ALUSED. AINEKAVA (90 tundi):

VENE MAALIKUNST

1. Loomastik. Animalistlik žanr. Inimesed ja loomad. Vene inimese suhtumine „meie väiksematesse vendadesse“. Muusika ja maalikunsti kooslus. Loomi kujutanud kunstnikud ja heliloojad: T. Rodina (1960) „Valge kass”. Vana vene traditsiooni kohaselt lasti uude koju kõigepealt kass mitte niivõrd eduks, kuivõrd eriliselt sooja atmosfääri loomiseks. Laul „Kassid”. D.Burljuk (1882 -1967) “Talunaine kollase lehmaga”. Lehm – “hea toidu andja”. Laul „Kolmkümmend kolm lehma”, sõnad N.Oleva, muusika M.Dunajevski. Marc Chagall (1887 – 1985) „Mina ja küla”. „Kunstnik on emotsioonide laegas. Emotsioonid tulevad tema juurde igalt poolt: taevast, maast, paberitükist, varju piiridest, ämblikuvõrgust!” – Marc Chagalli sõnad. Laul „Lehmadest”, autor Sergei Nikitin. M.Avilov (1882 – 1954) „Hobused”. P.Tšaikovski „Lastealbum”, laul «Mäng hobustega». N.Svertškov (1817 – 1898) „Hobusemees viib hobused tallist välja”. Hobune talupidamises. Vene rahvalaul „Kiirelt sõidab postitroika”. K.Petrov-Vodkin (1878 – 1939) „Punast hobust ujutamas”. Hobuse kujund vene kunstis. Sümbolism. Eelaimus kunstniku maalis. Laul „Pilved linna kohal”, P.Armandi muusika ja sõnad.

2. Olmetemaatika. Olme maalikunst tegeleb ühiskondliku- ja eraelu stseenide kujutamisega. Hõlmab suure valdkonna inimestevahelistest mitmekesistest suhetest ning näitab, kuidas need väljenduvad. Kompositsioon maalikunstis. A. Venetsianov (1780–1847) „Rehealune”. Jutustus vene talupoja tööelust. Venetsianovi humanism. Venetsianov lõi kunstikooli talulastele. Vene rahvalaul „Eto russkaja storonka. Eto Rodina moja!” V.Pukirev (1832–1890) „Ebavõrdne abielu”. Romanss „Lõpetuseks ütlen ma…”, B.Ahmadullina sõnad, A.Petrovi muusika. P.Fedotov (1815–1852) „Majori kosjaskäik”. Romanss „Ma meenutan üht kaunist hetke”, A.Puškini sõnad, M.Glinka muusika. F.Žuravljov (1836–1901) „Altari ees”. Romanss „Ma kohtasin teid …”, F.Tjuttševi sõnad, tundmatu autori muusika. F.Tolstoi (1783–1873) „Perekonnaportree”. Romanss „Põle, põle, mu täht”, V.Tšujevski sõnad, P.Bulahhovi muusika. B.Kustodijev (1878-1927) „Kaupmehe naine”. A.Aljabjev, romanss „Ööbik”. N.Bogdanov-Belski (1868–1945) „Peastarvutamine. S.Ratšinski rahvakoolis”. Kooli ja hariduse teema Venemaal. Laul „Prantsuse poolel”, tundmatu autori sõnad ja muusika. V.Makovski (1846-1920) „Seletus”. Kurameerimise eetika. Arutada olukorda ning rääkida, kuidas on traditsiooniliselt kõige parem oma tundeid väljendada. Laul „Loojangul kõnnib noormees”, V.Zahharovi muusika, M.Issakovski sõnad. Paluda lastel mõelda välja jutuke iga etteantud süžee põhjal.

3. Ajalooline temaatika. Ajaloolise žanri hulka kuuluvad maalid, milledel kujutatakse mineviku sündmuseid. Möödunud aegade reaalne jälg ning kunagistest inimestest jutustamine. Kunstnik ja ühiskond. Ajaloolise žanri silmapaistvamad esindajad vene maalikunstis: I.Argunov (1727 – 1797) „Tundmatu naise portree vene rahvariietes”. Vene lihtrahva unistused õiglusest ja õnnestumisest. Slaavi ringmäng. Rimski-Korsakov, ooper „Lumehelbeke“. P.Korin (1892 – 1967) „Aleksandr Nevski”. Novgorodi vürst Aleksandr Nevski 1240.a Neeva jõel purustas rootslased. 1242.a võitis Jäälahingu. S.Prokofjev „Lugulaul Aleksandr Nevskist” – „Tõuske üles, vene inimesed” M.Nesterov (1862–1942) „Noore Bartholomew nägemus”. Maali süžee aluseks oli legendaarne episood „Vaga Sergii elust”. Sergii Radonežskii (1314—1392). Rahva lugulaulud Sergii Radonežskiist.V.Vasnetsov (1848 – 1926) „Tsaar Ivan Groznõi”. Ivan IV (Joann) Vassiljevitš Groznõi (1530- 1584), vene tsaar (1547). Tema valitsemise ajal kujunes vene rahval lõplik arusaam oma rolli kohta maailmaajaloos.

4. Õigeusu vaimulikud laulud. A.Rjabuškin (1861-1904) „Tsaar Mihhail Fjodorovitš koos bojaaridega”. Tsaar Mihhail Fjodorovitš (1613 – 1645) valitses mitte üksi, vaid koos Semstvokoguga. Semtsvokogu kui parema valitsemise vahend. V.Surikov (1848 –1916) „Stepan Razin”. Stepan Razin (1630 – 1671) – 1670 – 1671 toimunud talurahvasõja eestvedaja. Vene rahvalaul „Iz-za ostrova na strežen”. B.Kustodijev (1878 – 1927) „F.Šaljapini portree”. Fjodor Šaljapin (1873—1938). “Fjodor Šaljapin jääb alati selleks, kes ta on: pimestavalt silmapaistvaks ning rõõmsaks hüüdeks üle kogu maailma: vot milline on Venemaa, vot milline on tema rahvas” – M.Gorki sõnad. Tema rollid: Ivan Sussanin M.Glinka ooperis „Elu tsaari eest”; Boriss Godunov M.Mussorgski ooperis „Boriss Godunov”; Ivan Julm N.Rimski-Korsakovi ooperis „Pihkvalanna“. Romansid ning vene rahvalaulud Šaljapini esitluses. Arutada lastel tekkinud assotsiatsioone ja meeleolu reproduktsioonide vaatamisel ning laulude kuulamisel.

VENE TEATRIKUNST.

1. Skomorohhid. Skomorohhid, vene keskaja näitlejad, kes samaaegselt olid lauljad, tantsijad, muusikud ning enamik neist ka esitatava repertuaari – sõnalis-muusikalised ning dramaatilised teosed – autorid. Skomorohhide tekkimise ajalugu. Teada alates 11. saj. Repertuaar – naljakad laulud, dramaatilised stseenid, sotsiaalne satiir – «глумы». Ilma skomorohhideta ei toimunud mitte ükski rahvapidu. Maskid. Kostüüm. Karutsirkus. Petruša nukuteater. Palagan – mustkunstnikud, akrobaadid, rammumehed, võimlejad, rahvakoorid. Vene eepos. Folkloor. „Šemjakini kohus”.

2. Õukonnateater. Õukonnateatri loomise ajalugu. 1672.a tsaar Aleksei Mihhailovitši valitsemise ajal loodi esimene vene õukonnateater. Selle tekkimise põhjused. Esimene etendus „Artaksertsovo deistvo” toimus 17. oktoobril 1672.a. eksam pastor I.Gregori. „Komediinaja horomina”. Peale tsaar Aleksei Mihhailovitši surma õukonnateater suleti. Õukonnateatri sulgemise põhjused.

3. Avalik teater. Avaliku teatri avamine. Kõigile kättesaadav teater ehitati Moskvas 1702.a Peeter I korraldusel, Kooliteatrid, s.t. teatrid õppeasutuste juures: Šljahhetski korpuse, Kirurgia kooli ning Slaavi- kreeka-ladina akadeemia juures.

4. Pärisorjade teater. Krahv Šeremetjevi pärisorjade teater. Sunnismaiste näitlejate sunniviisiline olukord. Šeremetjevi teatri suure näitlejanna Praskovja Žemtšugova saatus. Tantsija T.Granatova. Repertuaar: vodevillid, koomilised ooperid, balletid.

5. Vene professionaalne teater. Teater Jaroslavlis (1750.a). Fjodor Volkov – „vene teatri isa”. Jelizaveta Petrovna nõudis Volkovi ja tema trupi sõitmist Peterburgi (1756.a). Ukaas esimese riikliku „vene teatri loomisest komöödiate ja tragöödiate esitamiseks”. Teatrid: väike teater Moskvas, Aleksandriiski teater Peterburis. Teater ja dramaturgia.

6. Vene ballett. Ballett tekkis Venemaal 1730-ndate keskpaigas. Jevgenija Kolosova (1780-1869) on esimene vene balletiartist. G.Ulanova; M.Ksešinskaja; B.Nižinskaja; M.Fokin; V.Nežinski; T.Karsavina; A.Pavlova. Pavlovski kontserdihooajad. M.Liepa; V.Vassiljev; M.Plissetskaja.

7. Stanislavski teater. Konstantin Stanislavski (1863 – 1938). „Alekseejevski ring”. V.Nemirovitš-Dantšenko. Moskva Kunstiteatri asutamine. Teater avati 14. (26.) oktoobril 1898.a A.Tolstoi näidendiga „Tsaar Fjodor Ioannovitš”. Stseeniline realism. MKAT 1.stuudio 1 (avatud 1913). MKAT 2.stuudio asutati 1916. MKAT 3.stuudio (avatud 1921). 1921.a loodi MKAT 4.stuudio. Repertuaar: A.Tšehhovi näidendid: „Onu Vanja” (1899), „Kolm õde” (1901), „Kirsiaed” (1904). Gribojedovi „Häda mõistuse pärast” (1906), Gogoli „Revident” (1908), Turgenevi „Kuu aega maal” (1909), Ostrovski „Pärast tarku palju, ette ei ühtegi” (1910), Dostojevski „Vennad Karamazovid” (1910). M.Gorki näidendid: „Väikekodanlased” ja „Põhjas” (1902), „Päikese lapsed” (1905). Stanislavski süsteem. Näitlejate mäng. Dekoratsioon. Valgustus. Heli. Näitlejad: V.Katšalov, L.Leonidov. M.Lilina, O.Knipper, M.Andrejeva, V.Lužskii, A.Artjom. Tallinna vene keele kooli õppekava 19

8. Mihhail Tšehhovi teater. Mihhail Tšehhov (1891–1955) – vene teatri ja kino näitleja, pedagoog. Raamat „Näitleja tehnikast”. Tuleviku teater. Improviseerimine. Ettekujutuse maailm. Energia andmine vaatajale ning vaatajalt energia tajumine. Iseloomud ja iseloomulikkus. Režissööri stiil: fantaasia, sõna, vaimne atmosfäär, rütm, loominguline individuaalsus. Läänes mõjutas Tšehhovi meetod eriti näitlejameisterlikkuse tehnikat.

9. V.Meierhold, J.Vahtangov.

   9.1. Vsevolod Meierhold (1874 – 1940). Meierholdi režissööri stiil. Grotesk. Satiir, Sümbolism. Lavaline vaatemäng. Vormi puhtus. Akrobaatiline kergus. Näidendid: V.Majakovski „Müsteerium-buff” (1921), „Lutikas” (1929) ja „Saun” (1930). Tegi filmi: „Dorian Grey portree” (1915). 1938.a oli Meierholdi nim.teater suletud. Meierholdi arest.

   9.2. Jevgeni Vahtangov (1883 – 1922). 1921.a Vahtangovi stuudio (MKAT 3.stuudio). Tudengikunsti ning MKAT uued suunad. Jevgeni Vahtangovi nim. teater. Teatrile on lähedane komöödia. Vahtangovi luigelaul — C.Gozzi „Printsess Turandot” (1922). „Fantastiline realism”. Vahtangovi režissööri stiil: laitmatu distsipliin. Plastilise joonise kergus ja elegants. Muusikaline väljenduslikkus. Teatrivormi erksus ja teravus. Pidulikkus. Näidendid: Lenski „Lev Gurõtš Sinitškin” (1924), Shakespeare „Palju kära ei millestki” (1936), Labiši „Õlgkübar” (1939), Herve „Madmoiselle Nitouche” (1944) jt.

10. Kaasaegne teater. Lev Dodin (1944). Väike draamateater. 1994.a „Vene hooajad” Pariisis. 1998.a – Euroopa teatri staatus. Näidendid: Tšehhovi „Kirsiaed”, „Nimeta näidend”, „Kajakas” ja „Onu Vanja”. A.Galini „Tähed hommikutaevas”. F.Abramovi romaani põhjal „Vennad ja õed”, mis moodustas koos näidendiga „Kodu” triloogia. Lahenduse originaalsus. Lavakeel. „Pjotr Fomenko meistriklass” (1993). Pjotr Fomenko (1932). Jevgeni Griškovets sündis 1967.a. Dramaturg, näitleja ja režissöör. Romaan „Särk”. Näidend ja etendus „Samaaegselt”. Videomaterjalide kasutamine. „Parem 1 kord näha kui 100 korda kuulda” – rahvatarkus.

Скачать PDF

Õppeaine kirjeldus

Keeleoskus võimaldab mõista ja väärtustada rahvuskultuuri. Õpilane väärtustab vene keelt kui oma emakeelt ja kogukondliku suhtluse vahendit, mis toetab teda oma identiteedi loomisel ning teadlikuks õppijaks kujunemisel.

Vene keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeainetes. Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt põhikooliõpilaste emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut. Põhikoolis pannakse alus õpilaste teadmistele ja oskustele, mis hõlmavad keele variante ning lubavad tulevikus toime tulla eriliigiliste tekstide vastuvõtu ja loomisega. Neis õppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning saadakse erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi.

1.–4. klassis on vene keel kirjandusega lõimitud õppeaine, milles taotletakse nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Alates 5. klassist on vene keel ja kirjandus eraldi, kuid tugevasti lõimitud õppeained, mille kaudu arendatakse sihipärase lugemise, suulise keelekasutuse ja kirjutamise oskust.

I kooliastmes ja 4. klassis keskendutakse õpilaste teadmiste ja oskuste kujundamisel nii suulisele kui ka kirjalikule keelele. Kuulamine, kuuldust arusaamine ja kõnelemine on tihedalt seotud lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega. Suuline keelekasutus hõlmab siin eneseväljendust tavaolukorras ning eakohase suulise teksti mõistmist ja edastamist. Tähtis on jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja ettenähtud teema põhjal. Lugemise õpetamisel arendatakse lugemistehnilist vilumust ja kujundatakse oskust loetud tekstiga jõukohaste juhiste järgi eesmärgistatult töötada. Kirjutamise õpetamisel viimistletakse kirjatehnikat, kujundatakse õigekirjaoskust õpitud keelendite piires ning arendatakse suutlikkust väljendada end loovalt ja eesmärgipäraselt. Ilukirjanduse terviktekste valib õpilane õpetaja soovitusel lugemiseks nii vene kui ka välisautoritelt, arendades oskust loetud teost tutvustada, selle põhjal jutustada ja arutleda. Tähtis on kujundada lugemisharjumust, soodustada positiivset lugemiskogemust ja pakkuda lugemisrõõmu.

I kooliastme lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud

Õpilane:

 • mõistab rahvapärimust ja kultuuri mitmekesisust;
 • väärtustab vene keelt kui kogukondliku kultuuri kandjat ja suhtluse vahendit;
 • omandab vene keele lugemistehnika;
 • loeb eesmärgistatult eri allikatest ja keskkondadest;
 • kirjutab eesmärgistatult eri liiki tekste käsikirjaliselt ja arvutil eri keskkondades;
 • väljendab end selgelt ja asjakohaselt suuliselt ning kirjalikult;
 • analüüsib individuaalsete võimete piires eri liiki suulisi ja kirjalikke tekste;
 • tunneb eri tüüpi ja liiki tekstide ülesehitust ning mõistab nende sisu;
 • kujundab lugemise kaudu esmaseid hoiakuid ja tõekspidamisi, väärtustab lugemist.

I kooliastme õpitulemused

Õpilane:      

 1. osaleb aktiivselt ja mõtestatult õppeprotsessis;
 2. kuulab eesmärgistatult, väljendab oma mõtteid;
 3. kasutab suhtlemisel eakohast ja sobivat kõne- ja kirjakeelt, arvestab suhtlemisel partneriga;
 4. eristab helisid, hääli ja häälikuid;
 5. omandab lugemistehnilise vilumuse ja teadliku lugemisoskuse;
 6. tunneb joonis- ja kirjatähti, kasutab õigeid tähekujusid, kirjutab loetava käekirjaga;
 7. sooritab kirja eelharjutusi, arvestab etteantud juhendi ja juhendamisega;
 8. kirjutab mõtestatud lauseid, jutustavaid ja kirjeldavaid tekste;
 9. kirjutab keelereeglite piires õigesti ning loetava käekirjaga, vormistab kirjaliku töö korrektselt;
 10. vormistab lihtsama kirjaliku töö arvutis, järgib õpitud keelereegleid;
 11. jutustab kuuldust, nähtust ja loetust, vajaduse korral kasutab juhendi abi;
 12. loeb ja eristab eri liiki tekste, analüüsib teksti ülesehitust, keelekasutust ja sisu, avaldab selle kohta arvamust;
 13. sõnastab teksti kohta küsimusi ja esitab vastuväiteid, teeb teksti põhjal märkmeid, võrdleb tekste omavahel;
 14. valib ja loeb sobivaid tervikteoseid nii vene kui ka maailma lastekirjandusest, kasutab raamatukogude infosüsteemi;
 15. kujundab lugemise kaudu oma mõtte- ja tundemaailma, jagab lugemiskogemusi; 
 16. rikastab lugemise kaudu oma sõnavara, kasutab sõnaraamatuid ja leiab sõnaartiklist vajalikku teavet.

I kooliastme soovituslik õppesisu

Keele roll inimese elus. Eri tüüpi sõnastikud.

Kuulamisoskus. Õpetaja, kaaslase ja tehnilise vahendiga esitatud teksti kuulamine, suulise juhendi järgi toimimine. Kuuldu ja nähtu kommenteerimine.

Suhtlemisoskus. Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) ja viisakusväljendite valik suhtlemisel. Eri teemadel vestlemine, arutamine paaris ja rühmas. Oma suhtumise väljendamine, kaaslaste arvamuse küsimine.

Graafika. Foneetika. Ortoeepia. Tähestik. Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem, hääliku ja tähe suhe. Tähtede Е, Ё, Ю, Я funktsioonid.

Kirja eelharjutuste sooritamine, joonis- ja kirjatähtede kirjutamine. Väikeste ja suurte kirjatähtede õppimine, õiged tähekujud ning seosed, ühtlane kirjarida.

Lugemisoskus. Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendamisel. Käsikirjalise teksti lugemine tahvlilt ja vihikust. Sõna, lause ja teksti lugemine ning sisu mõistmine.

Leksikoloogia ja fraseoloogia. Sõna kui keeleühik. Vanasõnad, kõnekäänud. 

Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia. Juur, eesliide, sufiks, muutelõpp. Sõnatüvi. Nimisõna üldiseloomustus. Nimisõnade sugu. Nimisõnade ainsus ja mitmus. Nimisõnade käänamine. Omadussõna üldiseloomustus. Omadussõna sugu, arv ning kääne. Isikulised asesõnad kui sidususvahendid lauses ja tekstis. Tegusõna üldiseloomustus. Eessõna üldiseloomustus.

Ortograafia ja interpunktsioon. Väike- ja suurtähe kasutamine. Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. Tähtede Ъ ja Ь kasutamine. Täishäälikute õigekiri tähtede Ж, Ч, Ш, Щ ja Ц järel. НЕ õigekiri tegusõnadega. Eessõnade õigekiri. Interpunktsioon: kirjavahemärgid lause lõpus. Poolitamisreeglid. 

Süntaks. Sõnaühendi põhisõna ja laiend. Lause põhitunnused. Lauseliigid suhtluseesmärgi järgi: väit-, käsk- ja küsilaused.

Kirjalik väljendusoskus. Töö vormistamine. Töö vormistamine paberil loetavas käekirjas ja arvutis. Teksti ärakiri tahvlilt ja õpikust. Oma kirjavea parandamine. Tarbetekste (kutse, õnnitlus) kirjutamine näidise järgi.

Jutustamis- ja kirjeldamisoskus, suuline väljendusoskus. Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti lugemine. Sümbolite, skeemide, kaartide ja tabelite lugemine. 

Tekst. Teksti sidusus. Pealkiri, lõigud, jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus. loetava kohta küsimuste, kava, skeemi, kaardi koostamine. Suuliste ja kirjalike tekstide mitmekesisus.

Tekstiloome. Sõna ja lause ladumine ning kirjutamine. Lausete moodustamine, laiendamine ja sidumine tekstiks. Jutule alguse ja lõpu kirjutamine. Ümberjutustuse kirjutamine. Jutu kirjutamine pildi täiendusena. 

Lugemiskogemus. Vabalugemiseks sobivate teoste leidmine vene ja maailmakirjandusest. Autorite, nende elulugude ning loominguga tutvumine trüki- ja veebitekstide kaudu. 

Sõnavara arendamine. Sõna tähendus(t)e selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara laiendamine, lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine. Riimuvate sõnade leidmine.

 

Teema käsitlemise fookus ja olulisuse põhjendus avatakse iga suure teemaploki juures.

1.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

 

1) osaleb aktiivselt ja mõtestatult õppeprotsessis (участвует активно и осознанно в учебном процессе)

2) kuulab eesmärgistatult, väljendab oma mõtteid (слушает целенаправленно, выражает свои мысли)

3) kasutab suhtlemisel eakohast ja sobivat kõne- ja kirjakeelt, arvestab suhtlemisel partneriga (при общении использует соответствующие возрасту и коммуникативной ситуации средства разговорного и литературного языка)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Mõisted: õppeprotsess, õppeaktiivsus, kõnekeel, kirjakeel, eesmärk, arvamus, suhtlemine, rühmatöö, paaristöö, arutlemine, juhend, juhendi järgimine.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы для изучения:

Прослушивание текста, представленного учителем, собеседником и техническим устройством, выполнение устных инструкций.

Умение воспринимать информацию на слух.

Комментирование услышанного и увиденного.

Умение общаться.

Подбор соответствующего стиля речи (просьба, отказ, извинение, благодарность) и вежливых выражений в общении.

Общение на разные темы, обсуждение в парах и группах.

Выражение своего мнения, интерес к мнению одноклассников.

 

Формы и методы работы:

Указанные результаты обучения носят комплексный характер и достигаются за счет изучения всех тем в I ступени.

Мы развиваем соответствующие возрасту коммуникативные навыки и навыки активного участия в процессе обучения:

·         умение слушать,

·         умение писать,

·         развитие разговорной речи,

·         выражение своих мыслей,

·         составление предложений,

·         формулирование устного и письменного ответа,

·         умение задать уточняющие вопросы,

·         расширение словарного запаса,

·         умение работать в паре и в группе,

·         умение работать под руководством учителя и самостоятельно.

Введение и отработка правил работы на уроке:

·         говорит один,

·         игрушка или другой значимый предмет как сигнал, кто сейчас говорит,

·         следование инструкции учителя,

·         если хочешь ответить, поднимай руку, а не кричи с места,

·         обращаясь к кому-то, используй  вежливые  слова.

Избегаем метода фронтального опроса, используем методы активного обучения:

·         рассказываем и создаём истории с использованием картинки, серии картинок и собственного рисунка,

·         работаем с кластером,

·         работаем в парах, в группах по решению творческих задач,

·         выполняем упражнения на координацию речи с движением,

·         выполняем дыхательные упражнения,

·         выполняем упражнения по развитию мелкой моторики,

·         используем игровые карточки,

·         разнообразными методами получаем обратную связь.

В совместной работе с учениками пишем на доске или экране более короткими предложениями, используя знакомую лексику.

В процессе обучения учитель замечает потребности каждого ученика и, в случае необходимости, предоставляет дополнительную поддержку как сильному, так и испытывающему трудности ученику:

·         индивидуальное задание на уроке,

·         беседа с родителями о необходимости домашней поддержки.

Помним, что особое значение в обучении на I ступени имеет учитель, который создает подходящую среду обучения. Именно через поведение учителя, его ритуалы (ученики знают, с чего начинается каждый урок – например, с разминочных заданий или обучающей игры) создается уникальная школьная культура.

Будьте примером для подражания:

·         Создайте приятную атмосферу.

·         Дайте четкие инструкции по выполнению задач.

·         Поддерживайте хорошие отношения с учащимися.

·         Поддерживайте языковую уверенность учащегося.

·         Сделайте свои уроки интересными.

·         Поддерживайте самостоятельность ученика.

·         Персонализируйте процесс обучения.

·         Держите учащихся сосредоточенными на цели.

·         Будьте внимательными к речевой культуре.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia

Помним, что для достижения указанных результатов обучения, мы можем организовать процесс обучения за пределами классной комнаты:

·         проектное обучение,

·         обучение на свежем воздухе и в путешествиях,

·         экскурсии в театр, музей, библиотеку,

·         встречи с писателями и переводчиками,

·         участие в олимпиадах и конкурсах,

·         тематические дни и недели.

Сквозные темы:

·         обучение в течение всей жизни и планирование карьеры,

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         ценности и нравственность.

Развитие общих навыков:

·         оценивать человеческие отношения и действия с точки зрения общепринятых моральных норм;

·         осознавать и ценить свою связь с другими людьми;

·         реализовать себя, действовать как активный, сознательный, полезный и ответственный ученик;

·         сотрудничать с другими людьми в разных ситуациях;

·         относиться с пониманием к индивидуальным особенностям людей и учитывать это при общении;

·         понимать и оценивать самого себя, свои слабые и сильные стороны;

·         анализировать свое поведение в различных ситуациях;

·         находить решения проблем в общении;

·         организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

·         представлять себя, свою точку зрения и обосновывать её;

·         читать и понимать информационные тексты и инструкции.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Формирующее оценивание, самооценивание.

С первого класса учащийся активно участвует в процессе оценивания. Он оценивает как собственную работу, так и даёт обратную связь одноклассникам.

В начале процесса обучения ученик знает, что и когда будет оцениваться, какие инструменты оценки будут использоваться и каковы будут критерии  оценки.

В процессе обучения ученику предлагается анализировать и размышлять над своим собственным обучением и достижением поставленных целей.

Оцениваем:

·         активное участие в учебном процессе (отвечает по теме урока на вопросы одноклассников и учителя, включается в работу на уроке);

·         работу в паре, группе (выступает в разных ролях: предлагает идеи / способы решения задачи и слушает идеи других, принимает участие в обсуждении, выполняет поставленные задачи, представляет решение группы);

·         внимательное слушание и понимание того, что говорит учитель, одноклассники;

·         высказывание своего мнения по услышанному;

·         следование инструкции учителя;

·         проявление творческого мышления.

2.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

 

4) eristab helisid, hääli ja häälikuid (различает понятия: произношение, звук и буква)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Foneetika.

Ortoeepia.

Häälik.

Graafika.

Tähestik.

Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem.

Hääliku ja tähe suhe.

Tähed Е, Ё, Ю, Я.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Графика. Фонетика. Орфоэпия.

Алфавит.

Система гласных и согласных русского языка, соотношение гласных и букв.

Буквы Е, Ё, Ю, Я.

Формы и методы работы:

Артикуляционная гимнастика.

Упражнения для запоминания скороговорок.

Игра «Доскажи словечко». (Например, подбор слов на одну букву, слово в рифму, слово начинается на букву или буква встречается в слове, следующее слово составляется на последнюю букву.)

Выполнение упражнений на распознавание устной и письменной речи.

Беседа о звуках и буквах с опорой на «Ленту букв».

Чтение и работа с прозаическим текстом. Отрабатывается постановка ударения в словах. Обучение делению на слоги.

Работа с лингвистическими сказками.

Дидактическая игра с сигнальными карточками.

Упражнения для запоминания алфавита.

Упражнение в применении знаний алфавита на практике.

Выполнение интерактивных упражнений.

Выполнение заданий на аудирование и иллюстрирование их рисунками.

Выделения из предложений слов и звуков в словах.

Подсчёт звуков.

Игра «Живые слова» (например, составить предложение, в котором столько слов, сколько детей у доски).

Работа со словарными словами (расстановка слов в порядке алфавита).

Работа с орфографическим словарём.

Выполнение упражнений из учебника и в рабочей тетради.

Работа в группах (мини-исследование звуков в рабочих листах).

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia

Сквозные темы:

·         обучение в течение всей жизни,

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда.

Развитие общих навыков: способность

·         реализовать себя, сотрудничать с другими людьми в разных ситуациях;

·         понимать и оценивать самого себя, свои слабые и сильные стороны;

·         организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

·         использовать усвоенное в различных ситуациях и при решении проблем;

·         связывать приобретаемые знания с предыдущим учебным опытом.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Формы оценивания:

·         словесное в течение урока;

·         балльное – за устную работу, выполненную на уроке и дома.

Оценивается умение

·         распределять слова по алфавиту;

·         выделять изучаемые звуки в словах;

·         определять место нового звука в слове;

·         объяснять отличие буквы от звука;

·         приводить примеры слов с новым звуком в начале, середине, конце слова;

·         выполнять слого-звуковой анализ слов, соотносить слова со схемой-моделью;

·         определять йотированные звуки;

·         воспринимать на слух  аудиозапись.

Формирующее оценивание – рефлексия ученика:

·         На уроке я узнал, что…

·         Мне было трудно…

·         Мне было легко…

·         Мне понравилось, как на уроке работал…

3.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

 

5) omandab lugemistehnilise vilumuse ja teadliku lugemisoskuse (овладевает техникой чтения и навыками осознанного чтения)

12) loeb ja eristab eri liiki tekste, analüüsib teksti ülesehitust, keelekasutust ja sisu, avaldab selle kohta arvamust (читает и различает тексты разного типа, анализирует структуру текста, языковые особенности и содержание, высказывает по этому поводу свое мнение)

14) valib ja loeb sobivaid tervikteoseid nii vene kui ka maailma lastekirjandusest, kasutab raamatukogude infosüsteemi (выбирает и читает подходящие по возрасту произведения как русской, так и мировой детской литературы, пользуется информационной системой  библиотек)

16) rikastab lugemise kaudu oma sõnavara, kasutab sõnaraamatuid ja leiab sõnaartiklist vajalikku teavet (обогащает посредством чтения свой словарный запас, пользуется словарями и находит в словарной статье необходимую информацию)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Lugemisoskus.

Lugemistehnika.

Teksti liiged.

Käsikirjaline tekst.

Trüki- ja veebitekst.

Tervikteosed.

Teksti katkend.

Sõna, lause ja teksti lugemine.

Teksti sisu mõistmine.

Teksti ülesehitus.

Oma arvamus.

Autori arvamus.

Lastekirjandus.

Ilukirjandus.

Teabekirjandus.

Raamatukogude infosüsteem.

Autori elulugu, looming.

Sõnavara. Sõnastik.

Sõnaartikkel.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Развитие техники чтения под руководством преподавателя.

Чтение рукописного текста на доске и в тетради / учебнике. Чтение слов, предложений и текста и понимание содержания.

Лексикология. Слово как языковая единица. Пословицы,  поговорки.

Чтение повествовательно-описательного текста и информационного текста. Чтение символов, схем, карт и таблиц. Опыт чтения. Поиск подходящего материала для чтения с помощью родителей и учителей. Поиск произведений русской и мировой литературы, подходящих для обязательного / дополнительного  чтения.

Знакомство с авторами, их биографиями и творчеством в соответствии с возрастом через печатные и онлайн-тексты.

Текст. Название, абзацы, структура: начало, основная часть,  заключение.

Подготовка вопросов к прочитанному.

Разнообразие устных и письменных текстов (обзорно).

Уточнение значения слова, расширение активного словарного запаса, нахождение слова с близким и противоположным значением.

Нахождение рифмующихся слов.

Формы и методы работы:

Беседа на темы:

·         почему говорить правильно очень важно?

·         почему важно читать?

·         как и где выбрать книгу для чтения?

Обучение видам чтения и отработки техники чтения:

·         слоговое,

·         слова,

·         сочетание слов,

·         предложение,

·         текст,

·         чтение по одному предложению с объяснением,

·         чтение по абзацам с объяснением,

·         чтение «по цепочке» (по одному предложению, по абзацам),

·         виды чтения по образцу.

Работа с пословицами: обсуждение смысла высказывания, подбор заглавия в виде пословицы к тексту, подбор пословицы к ситуации, объединение пословиц на одну тему.

Работа со скороговорками: чёткое произнесение звуков, троекратное повторение, заучивание наизусть.

Приёмы работы с текстом:

·         аналитическое чтение (осуществляется в процессе повторного чтения учащихся);

·         чтение и различение прозаических и стихотворных текстов,

·         комментированное чтение текста,

·         чтение текста по частям с выполнением  заданий,

·         нахождение определённой информации,

·         чтение символов, диаграмм,  карт и таблиц,

·         заполнение и простой анализ таблицы / графика / диаграммы,

·         полные и краткие ответы на  вопросы,

·         постановка вопросов от частного к общему (вопросы репродуктивного характера, вопросы по первичному воспроизведению  текста),

·         составление  вопросов,

·         самостоятельное чтение текста с предварительным заданием,

·         составление характеристик героев,

·         заполнение табличной формы «верно / неверно» по прочитанному тексту,

·         беседа / дискуссия после прочтения текста на предложенную учителем тему,

·         творческие мини-проекты для работы в группах / парах (например, создание мини-словариков фразеологимов / устаревших слов, презентация “История / портрет одного слова”, письмо литературному герою, создание кроссвордов / кластеров / игровых и визитных карточек по изучаемой теме),

·         создание бумажных / электронных читательских дневников,

·         работа в рабочих листах (упражнения по проверке функциональной грамотности),

·         понимание терминов: название, абзац, композиция (вступление, основная часть, заключение),

·         составление плана / схемы /  карты прочитанного,

·         краткий пересказ прочитанного,

·         создание устного рассказа по серии картинок,

·         практическая работа со словарём и словарной статьёй.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia

Сквозные темы:

·         обучение в течение всей жизни,

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         культурное самосознание,

·         ценности и нравственность,

·         информационная среда.

 

 

Развитие общих навыков: способность

·         оценивать человеческие отношения и действия с точки зрения общепринятых моральных норм;

·         осознавать и ценить свою связь с другими людьми, природой, с культурным наследием своей страны, своего народа с наследием других стран и народов, а также с событиями современной  культуры;

·         ценить творчество и формировать чувство прекрасного;

·         ясно, надлежащим образом и вежливо выражать свои мысли;

·         читать и понимать информационные тексты и инструкции, а также художественную литературу;

·         ценить грамотность и выразительность языка.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивается умение

·         воспринимать информацию на слух;

·         читать предложения с разной интонацией;

·         читать текст бегло и выразительно;

·         читать текст по ролям;

·         находить в тексте заданное высказывание;

·         отвечать на вопросы учителя по содержанию текста;

·         кратко пересказывать прочитанное;

·         соотносить визуальную информацию с текстом;

·         восстанавливать последовательность событий прочитанного произведения;

·         находить ключевые факты из биографии и творчества автора;

·         находить части композиции;

·         находить рифмующиеся слова;

·         находить слово и информацию о слове в словаре;

·         понимать прочитанное.

Оценивание:

·         словесное (по ходу урока),

·         балльное за пояснение и обоснование высказываний согласно тексту, выполнение заданий.

Формирующее оценивание:

·         учитель может оценивать с помощью цветных карточек, наклеек, штампов, смайликов и др.

 

4.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

 

11) jutustab kuuldust, nähtust ja loetust, vajaduse korral kasutab juhendi abi (рассказывает об услышанном, увиденном и прочитанном, при необходимости использует инструкцию)

13) sõnastab teksti kohta küsimusi ja esitab vastuväiteid, teeb teksti põhjal märkmeid, võrdleb tekste omavahel (формулирует вопросы по тексту и высказывает возражения, делает на основе текста заметки, сравнивает тексты между собой)

15) kujundab lugemise kaudu oma mõtte- ja tundemaailma, jagab lugemiskogemusi (посредством чтения формирует свой мир мыслей и чувств, делится читательским  опытом)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Jutustamis- ja kirjeldamisoskus, suuline väljendusoskus.

Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti lugemine.

Lihtsamate sümbolite, skeemide, kaartide ja tabelite lugemine.

Tekst. Teksti sidusus.

Pealkiri, lõigud, jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus, loetava kohta küsimuste koostamine.

Suuliste ja kirjalike tekstide mitmekesisus (sissejuhatus).

Tekstide võrdlemine.

Tekstiloome.

Sõna ja lause ladumine ning kirjutamine.

Lausete moodustamine, laiendamine ja sidumine tekstiks.

Lugemiskogemus.

Vabalugemiseks sobivate teoste leidmine vene ja maailmakirjandusest.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Прослушивание текста, представленного учителем, собеседником или техническим  устройством.

Выполнение устных инструкций.

Комментирование услышанного, прочитанного и увиденного.

Развитие техники чтения под руководством преподавателя.

Чтение повествовательного текста, текста-описания и информационного  текста.

Чтение символов, схем, карт и таблиц.

Работа с текстом:

·         составление вопросов по прочитанному тексту,

·         формулирование ответов на  вопросы,

·         поиск ключевых слов и предложений,

·         составление плана, кластера, сравнительной таблицы.

Создание устного текста – отзыва о прочитанном.

Поиск подходящего материала для чтения с помощью родителей, учителей,  библиотекаря.

Формы и методы работы:

Заполнение рабочих листов или выполнение тестовых заданий на основе прослушанного текста, представленного учителем, собеседником или техническим  устройством.

Устное комментирование услышанного, ответы на вопросы по аудио-/ видеотексту.

Упражнения на умение определять тип текста. Работа  в паре,  в группе:

·         сравнение текстов разного типа,

·         выявление признаков текста описания, повествования, рассуждения,

·         составление рассказов разного типа на основе услышанной  информации.

Приёмы развития навыка определения  типов  текста:

·         чтение текстов разных типов на одну тему,

·         сравнение (например, составление «Кругов Эйлера»),

·         повторение,

·         создание собственного текста на основе полученной информации.

Беседа о том, где встречаются в жизни тексты разных типов, когда они употребляются.

Отработка навыка определять основную мысль текста по заголовку, подбор заголовка к тексту на основе его темы и основной мысли.

Составление продолжения рассказа.

Составление рассказа по предложенным словосочетаниям, по его началу и заключению, с опорой на серию картинок, иллюстрацию.

 

Работа с теорией по бумажному или электронному учебному материалу, на основании записей учителя, аудио- и видеоинструкций.

Работа в группах:

·         составление в группе заметки по теме (каждая группа составляет текст определённого  типа),

·         чтение и слушание заметок из газет и журналов, наблюдение за тем, как они построены,

·         составление газеты / коллажа,

·         чтение символов, схем, карт и таблиц и составление устного пояснения к ним.

Заполнение рабочего листа:

·         выполнение заданий закрытого типа с множественным  выбором,

·         сопоставление текстов и заголовков,

·         прослушивание аудиотекстов и выбор подходящих заглавий из предложенных.

Тренировочные  упражнения:

·         по определению части текста (вступление, основная часть, заключение, абзац),

·         на развитие умений аргументировать свой ответ, опровергать ответ одноклассника.

Развитие техники чтения под руководством преподавателя:

·         отработка беглого выразительного  чтения,

·         обращение внимания на правильное произношение слов, постановку ударений в словах,

·         работа с лексикой, определение значения незнакомых слов,

·         ответы на вопросы по прочитанному,

·         поиск заданного фрагмента текста.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia

Сквозные темы:

·         обучение в течение всей жизни и планирование карьеры;

·         информационная среда.

 

 

 

Формирование общих компетенций  учеников:

1) культурная и ценностная компетенция – способность оценивать человеческие отношения и действия с точки зрения общепринятых моральных норм;

2) социальная компетенция – способность реализовать себя, сотрудничать с другими людьми в разных ситуациях; относиться с пониманием к индивидуальным особенностям людей и учитывать это при общении;

3) компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать самого себя, свои слабые и сильные стороны; находить решения проблем в общении;

4) познавательная компетенция – способность организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

5) коммуникативная компетенция – способность ясно, надлежащим образом и вежливо выражать свои мысли на родном языке;

6) компетенция предприимчивости – вносить свой вклад в решение проблем; организовывать совместную деятельность, проявлять инициативу и нести ответственность за результат; творчески реагировать на изменения;

7) дигитальная компетенция – способность использовать в обучении цифровые технологии.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивается

·         умение воспринимать информацию на слух;

·         отвечать на вопросы по форме и содержанию текста;

·         сравнивать явления;

·         группировать по признакам;

·         читать текст выразительно;

·         делиться своим впечатлением о прочитанном;

·         обосновывать мнение;

·         понимать прочитанное;

·         составлять вопросы по прочитанному;

·         выделять ключевые тезисы и слова;

·         составлять кластер;

·         составлять план;

·         выполнять письменные задания в рабочем листе;

·         выступать перед классом по критериям, предложенным учителем;

·         выражать свою точку зрения,

·         строить устное высказывание.

Оценивание:

·         словесное в течение урока;

·         балльное – за работу, выполненную на уроке.

Формирующее оценивание – рефлексия ученика:

·         что было легко,

·         что сложно,

·         почему;

·         оценивание своей работы в группе, аргументированное взаимооценивание работ одноклассников.

5.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

6) tunneb joonis- ja kirjatähti, kasutab õigeid tähekujusid, kirjutab loetava käekirjaga (знает печатные и письменные буквы, использует правильную форму букв, пишет разборчивым почерком)

7) sooritab kirja eelharjutusi, arvestab etteantud juhendi ja juhendamisega (выполняет подготовительные упражнения для письма, учитывает инструкции и указания  учителя)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Kirja eelharjutus.

Joonis- ja kirjatäht.

Väikeste ja suurte kirjatäht.

Juhend.

Loetav käekiri.

Õiged tähekujud ning seosed.

Ühtlane kirjarida.

Kirjaliku töö vormistamine.

Kirjavea parandamine.

Politamisreegel.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Выполнение предварительных упражнений по написанию букв, рисование и написание букв.

Изучение строчных и прописных букв, правильная форма и соединение букв, равномерная  линия  письма.

Использование строчных и прописных букв.

Техника письма.

Оформление работы разборчивым почерком на бумаге.

Исправление собственных ошибок.

Письмо по образцу. Письмо слов и предложений.

Формы и методы  работы:

При обучении технике письма обращаем внимание на

·         скорость письма,

·         читаемый почерк.

Учим

·         правильной позе при письме,

·         правильному обращению с пишущими инструментами,

·         правильной форме букв и соединению букв в слово,

·         методам увеличения скорости письма,

·         оформлению письменных работ (красная строка, заголовки, исправление ошибки).

Виды деятельности на уроке должны быть разнообразными. Технике письма посвящаем не более 10 минут подряд.

Основой техники письма является правильное положение сидя и правильное удержание ручки. На это необходимо постоянно обращать внимание.

Обучение письму требует очень хорошей координации, концентрации и интеллектуальных усилий.

Письменная деятельность должна заинтересовать ребенка, дать возможность проявить творческий подход – помимо прописей, используем рабочие тетради с разнообразными заданиями для развития мелкой моторики (раскраски, нахождение пар, прохождение “лабиринта”, “оживление”  буквы  и т.д.).

Предварительные упражнения для письма играют очень важную роль на протяжении первого учебного года. В начале обучения письмо пока неосознанное, ученики пока не понимают формы букв. Поэтому самое главное – добиться свободного, плавного и целенаправленного движения  руки.

Все письменные упражнения из рабочей тетради по технике письма рекомендуется сначала отрабатывать на листах большого формата А3 масляной пастелью или простым карандашом с мягким грифелем и только потом выполнять их в рабочей тетради цветными карандашами  или  ручкой.

Таким образом дети сначала отрабатывают движение письма на большой поверхности; пальцы, кисти и мышцы плеча, участвующие в рисовании, могут  свободно  двигаться.

Масляная пастель и цветные карандаши подходят именно потому, что это пишущие инструменты, которые легко реагируют на нажим детской руки и позволяют провести более сильную и нежную линию.

Можно начать выполнять упражнения на бумаге, прикрепленной к стене. Если такой вариант доступен не всем детям, его обязательно следует сделать для детей-левшей. Таким образом, голова, плечи, тело, руки и пишущий инструмент естественным образом находятся в правильном положении.

Учимся рисовать / писать буквы.

Мы запоминаем формы букв, повторяем правильное направление движения руки.

В качестве предварительного упражнения рисуем по шаблонам (квадрат, круг, треугольник). Учитель может выбрать подходящий шаблон по форме буквы.

Изучаем буквы: Выбираем подходящий для класса темп обучения. Торопиться нет смысла: важно поставить технику письма у каждого ученика.

Обучение написанию каждой буквы делится на три этапа:

·         предварительное упражнение (рисование буквы),

·         написание буквы отдельно  и  как  части слова,

·         практические упражнения на  отработку  навыка.

За один урок невозможно пройти все этапы, но важно, чтобы предварительное упражнение и первоначальное написание буквы были на одном занятии.

При обучении обращаем внимание на следующие аспекты:

·         ребенок лучше запоминает форму буквы, когда учитель показывает написание буквы на доске и рассказывает «историю рождения буквы» – сказочный рассказ или образное описание, в которое педагог умело вплетает направление движения  руки;

·         каждый ребенок должен иметь возможность попрактиковаться в новой букве, которую он изучает, на классной доске / в прописях, чтобы учитель мог направлять его индивидуально;

·         учитель должен записать каждое слово на доске и прокомментировать направление движения  руки, чтобы ученик обратил внимание на правильную пропорцию и увидел, как написать  слово  целиком;

·         во время демонстрации написания буквы / сочетания букв ученику необходимо сказать, когда он может оторвать руку от письма,  а  когда  нет;

·         необходимо также обратить внимание на расстояние между отдельными буквами и отдельными словами, чтобы буквы не располагались слишком близко друг к другу и не писались слишком  широко;

·         чтобы расслабить мышцы рук, нужно заниматься пальчиковыми играми, упражнениями для рук под музыку,  ритм.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia

Разнообразные занятия на уроках помогают подготовить руку к письму, развивают общую координацию и мелкую моторику, ритм и направление движения руки при написании буквы, двигательную память:

·         написание предварительных упражнений масляной пастелью и цветными карандашами на большой бумаге, – рисование узоров,

·         рисование по шаблонам,

·         свободный рисунок;

·         работа с пластилином,

·         разрезание бумаги;

·         прогулка,

·         написание букв в воздухе телом,

·         игра в мяч и т. д.;

·         движение в ритме музыки, танцев,

·         пальчиковые игры,

·         песенки с движениями,

·         упражнения в сопровождении музыки и ритмических фраз.

Сквозные темы:

·         обучение в течение всей жизни,

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         культурное самосознание,

·         ценности и нравственность,

·         информационная среда.

Развитие общих навыков:

·         способность реализовать себя;

·         понимать и оценивать самого себя, свои слабые и сильные стороны;

·         организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

·         ценить грамотность и выразительность языка.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Самое главное – направить ребенка на анализ собственной работы и сравнение ее с примерами учителя.

Чем младше ребенок, тем важнее связать оценку его работы с интересной обучающей историей. Например, в 1 классе учитель может написать на доске разные буквы и попросить детей проанализировать:

·         какие буквы попадают на звездный  показ мод,

·         какие нужно отвезти в больницу, чтобы восстановиться, потому что они слишком худые, или слишком толстые и т. д.

Ученики могут самостоятельно найти, какие буквы им удалось написать правильно и красиво в  каждом  ряду.

При коррекции работы обращаем внимание на

·         неправильные формы и соединения  букв,

·         орфографические ошибки,

·         ошибки оформления текста.

Также анализируется

·         положение учащегося,

·         держание ручки,

·         положение тетради.

В I и II классах учитель дает как устную, так и письменную словесную оценку работе ученика.

Работы по технике письма оцениваются баллами в порядке, установленном школой.

Если выставление оценок начинается с 1-го класса, то не рекомендуется оценивать каллиграфическую работу учащегося в период обучения технике письма.

 

6.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

8) kirjutab mõtestatud lauseid, jutustavaid ja kirjeldavaid  tekste (пишет осмысленные предложения, тексты-повествования и описания)

9) kirjutab õpitud keelendite ja keelereeglite piires õigesti ning loetava käekirjaga, vormistab kirjaliku  töö korrektselt (пишет разборчивым почерком, учитывает выученные языковые правила, корректно оформляет письменную  работу)

10) vormistab lihtsama kirjaliku töö arvutis, järgib õpitud keelereegleid (оформляет простые письменные работы с помощью компьютера, следует выученным правилам языка)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Jutustav tekst.

Kirjeldav tekst.

Lause põhitunnused.

Keelereegel.

Ortograafia ja interpunktsioon.

Lauseliigid suhtluseesmärgi järgi: väit-, käsk- ja küsilaused.

Kirjavea parandamine. Interpunktsioon: kirjavahemärgid lause lõpus.

Poolitamisreeglid.

Digivahendid.

Töö arvutis.

Töö vormistamine arvutis.

Keelereeglite järgimine arvutis.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Орфография  и  пунктуация.

Использование строчных и прописных букв. Оформление работы разборчивым почерком на бумаге. Исправление собственных  ошибок.

Письмо слов и предложений.

Правила переноса слова.

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения.

Виды предложений по цели высказывания: повестовательное, вопросительное, побудительное.

Правописание гласных и согласных в корневой морфеме слова.

Использование букв Ъ и Ь.

Написание гласных после Ж, Ч, Ш, Щ  и  Ц.

Правописание предлогов.

НЕ с глаголами.

Формы и методы работы:

Приём «Рюкзак» (у каждого ученика лист с изображением рюкзака и листочки, на которых напечатаны различные понятия из изученных тем, задача ученика выбрать только те, которые относятся к теме урока и наклеить на свой рюкзак, потом идёт обсуждение и добавляется  то,  что  забыли).

Приём «Лови ошибку» (учитель говорит или записывает утверждения по теме, иногда допуская ошибки, задача учеников – услышать  и  исправить).

Приём «Телеграмма»: каждый ученик пишет на листочке словом или словосочетанием, что самое важное узнал на уроке, и отдаёт «почтальону», который разносит почту. Ученики сверяют свою запись с той, что получили. Устное  обсуждение записей.

Самостоятельная работа по выполнению упражнений из учебника.

Диктант с заданиями в рабочем листе, подготовленном  учителем.

Работа над новой темой

·         по рабочему листу, предложенному  учителем;

·         мини-исследование слова: почему расходится написание и произношение; вывести правило, как проверить правописание предложенных слов.

Для повторения, закрепления или подведения итогов изученного, может проводиться игра по станциям:

Группа определённое время находится на одной из станций и выполняет задания на одну или несколько тем: “Безударные гласные”, “Парные согласные”, “Непроизносимые согласные”, “Буквы Ъ и Ь”, “Написание гласных после Ж, Ч, Ш, Щ и Ц”, “Знаки препинания в конце предложения”, “Правила переноса слова”

До проведения игры учитель составляет “путевые листы”, задания, обучает капитанов станций.

Работа над правописанием словарных слов: словарные диктанты, работа с карточками, составление предложений / короткого текста со словарными словами, работаем с картинками (найди на картинке  словарные  слова).

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia

Сквозные темы:

·         обучение в течение всей жизни и планирование карьеры;

·         информационная среда.

Формирование общих компетенций учеников:

1) культурная и ценностная компетенция – способность оценивать человеческие отношения и действия с точки зрения общепринятых моральных норм; ценить творчество и формировать чувство прекрасного; ценить общечеловеческие и общественные ценности, ценить человеческое, культурное и природное разнообразие; осознавать собственные ценности;

2) социальная компетенция – способность реализовать себя, сотрудничать с другими людьми в разных ситуациях; относиться с пониманием к индивидуальным особенностям людей и учитывать это при общении;

3) компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать самого себя, свои слабые и сильные стороны; находить решения проблем в общении;

4) познавательная компетенция – способность организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

5) коммуникативная компетенция – способность ясно, надлежащим образом и вежливо выражать свои мысли на родном языке;

6) компетенция предприимчивости – вносить свой вклад в решение проблем; организовывать совместную деятельность, проявлять инициативу и нести ответственность за результат; творчески реагировать на изменения.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивается умение применить на практике правила

·         правописания сомнительных звонких / глухих согласных,

·         безударных гласных,

·         непроизносимых согласных в корне, – использования букв Ъ и Ь;

·         написания гласных после Ж, Ч, Ш, Щ и Ц;

·         написание предлогов;

·         правописания НЕ с глаголами.

 

 

 

Оценивается  умение

·         перенести слово,

·         выделить корень в словах,

·         подобрать проверочное слово,

·         отличить родственное слово от формы одного и того  же  слова,

·         расставить знаки препинания в конце предложения.

 

Оценивание:

·         словесное по ходу урока,

·         балльное – за письменную работу.

 

Формирующее оценивание:

·         прогнозирующее оценивание работы и сравнение с результатом.

Скачать PDF

Õppeaine kirjeldus

Keeleoskus võimaldab mõista ja väärtustada rahvuskultuuri. Õpilane väärtustab vene keelt kui oma emakeelt ja kogukondliku suhtluse vahendit, mis toetab teda oma identiteedi loomisel ning teadlikuks õppijaks kujunemisel.

Vene keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeainetes. Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt põhikooliõpilaste emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut. Põhikoolis pannakse alus õpilaste teadmistele ja oskustele, mis hõlmavad keele variante ning lubavad tulevikus toime tulla eriliigiliste tekstide vastuvõtu ja loomisega. Neis õppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning saadakse erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi.

1.–4. klassis on vene keel kirjandusega lõimitud õppeaine, milles taotletakse nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Alates 5. klassist on vene keel ja kirjandus eraldi, kuid tugevasti lõimitud õppeained, mille kaudu arendatakse sihipärase lugemise, suulise keelekasutuse ja kirjutamise oskust.

I kooliastmes ja 4. klassis keskendutakse õpilaste teadmiste ja oskuste kujundamisel nii suulisele kui ka kirjalikule keelele. Kuulamine, kuuldust arusaamine ja kõnelemine on tihedalt seotud lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega. Suuline keelekasutus hõlmab siin eneseväljendust tavaolukorras ning eakohase suulise teksti mõistmist ja edastamist. Tähtis on jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja ettenähtud teema põhjal. Lugemise õpetamisel arendatakse lugemistehnilist vilumust ja kujundatakse oskust loetud tekstiga jõukohaste juhiste järgi eesmärgistatult töötada. Kirjutamise õpetamisel viimistletakse kirjatehnikat, kujundatakse õigekirjaoskust õpitud keelendite piires ning arendatakse suutlikkust väljendada end loovalt ja eesmärgipäraselt. Ilukirjanduse terviktekste valib õpilane õpetaja soovitusel lugemiseks nii vene kui ka välisautoritelt, arendades oskust loetud teost tutvustada, selle põhjal jutustada ja arutleda. Tähtis on kujundada lugemisharjumust, soodustada positiivset lugemiskogemust ja pakkuda lugemisrõõmu.

II kooliastmes on eesmärk arendada õpilase lugemis- ja kirjutamisoskust, eneseväljendus- ja suhtlusoskust, selleks et edukalt sotsialiseeruda.

Suulise ja kirjaliku suhtluse juures on oluline saavutada just praktilised oskused, mis loovad õpioskuste arenguks olulise baasi. Igapäevaste ja koolikesksete suhtlustoimingute valdamine valmistab õpilast ette iseseisvaks suhtlemiseks keelekeskkonnas. Eneseväljendus, sealhulgas korrektse kirjakeele valdamine laiendab keele kasutusvaldkonda.

Teksti vastuvõtt on aluseks õpioskustele, mistõttu on siin rõhutatud just sobiva lugemisviisi valimist ja enda kui lugeja arengu suunamist. Arendada tuleb oskust leida teavet mitmesugustest veebikeskkondadest ja kasutada infoallikaid tulemuslikult, kasutades sobivaid digivahendeid ning eri strateegiaid. Oluline on eesmärgile vastavalt infot leida ja sirvida, seda hallata ja hinnata ning sellele ka viidata (autoriõigus ja litsentsid).

Tekstiloomes on rõhk kirjutamise protsessil, mitte ainult tulemusel. Tähtis on see, et õpilane järgiks kirjutamise etappe alates ettevalmistamisest kuni lõpptulemuse viimistlemiseni.

Teksti vastuvõtt ja -loome on lõimitud õigekeelsusega, see tähendab, et teksti lugemisel ja kirjutamisel juhitakse pidevalt tähelepanu keelevahenditele. Nii kujuneb õpilases esmane keeleteadlikkus. Õigekeelsusteemade õppimisel on soovitatav kasutada elulähedasi ja õpilasele tähenduslikke tekste, sealhulgas ilukirjandustekste.

II kooliastme teadmised, oskused ja hoiakud

Õpilane:

 • mõistab rahvapärimust ja kultuuri mitmekesisust;
 • teadvustab vene keelt kui kogukondliku kultuuri kandjat ja suhtluse vahendit;
 • väljendab end selgelt ja asjakohaselt suuliselt ning kirjalikult, kasutab oma keeleoskusi kõnetegevuses;
 • kirjutab eesmärgistatult eri liiki tekste eri keskkondades;
 • omandab vene keele erinevate lugemisstrateegiate alused;
 • kuulab, loeb ja loob eri liiki tekste eesmärgistatult eri keskkondades;
 • analüüsib ja hindab eri liiki suulisi ja kirjalikke tekste;
 • tunneb eri laadis ja žanris tekstide ülesehitust ning mõistab nende sisu;
 • kujundab lugemise kaudu hoiakuid ja tõekspidamisi, väärtustab lugemist;
 • arendab lugedes oma sõnavara.

II kooliastme õpitulemused

Õpilane:

 1. järgib tänapäeva vene kirjakeele ja kõneetiketi norme;
 2. eristab keelevariante, toob näiteid nende kasutusest;
 3. esitab oma mõtteid vabalt, loogiliselt ja sidusalt, teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt suuliselt;
 4. väljendab oma mõtteid vabalt, loogiliselt ja sidusalt, teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt kirjalikult;
 5. valib juhendamise abil eesmärgile ja olukorrale vastava suhtluskanali ja -viisi;
 6. kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega lauseid;
 7. kirjeldab vene keele häälikusüsteemi, eristab sõnaliike ning põhilisi käänd- ja pöördsõna vorme;
 8. leiab ja hindab kriitiliselt teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab leitud (usaldusväärset) informatsiooni enda tekstides;
 9. hindab kuuldud informatsiooni usaldusväärsust;
 10. annab tekstile või seisukohale põhjendatud tagasisidet, väljendab loetu põhjal enda seisukohti ja väärtushoiakuid;
 11. valib ja loeb sobivaid tervikteoseid nii vene kui ka maailma lastekirjandusest;
 12. teeb loetust kokkuvõtte ning annab lugemissoovitusi kaaslastele;
 13. loeb mõtestatult, nimetab teksti teema ja sõnastab lühidalt peamõtte;
 14. sõnastab teksti kohta küsimusi ja esitab vastuväiteid, avaldab arvamust, sõnastab järelduse;
 15. jutustab ja kirjutab loetust, nähtust ning kuuldust, suhtleb kaaslasega ja rühmas;
 16. lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös;
 17. loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste;
 18. valib lugemise eesmärgile sobiva lugemisviisi;
 19. tunneb teabekeskkondi ning visuaalseid ja tekstilisi infoallikaid, leiab neist vajaliku teabe;
 20. kavandab oma tekstide kirjutamist, täiendab ja muudab oma teksti, loeb kirjutatu üle ja teeb parandusi, vormistab korrektse töö nii käsikirjas kui ka arvutis;
 21. esineb suuliselt, võtab sõna, koostab ja peab lühikese ettekande;
 22. kirjutab eesmärgipäraselt ja olukohaselt eri liiki eakohaseid tekste;
 23. rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ja -analüüsis;
 24. kasutab õigekirja kontrollimiseks ja tähenduste leidmiseks trüki- ja digisõnastikke, leiab sõnaartiklist vajaliku teabe.

II kooliastme õppesisu

Kirjakeele mõiste. Keelenormi mõiste ja variatiivsus. Kõnekultuur.

Foneetika. Graafika. Ortoeepia. Häälikumuutused kõnes. Vene keele hääldus.

Leksikoloogia ja fraseoloogia. Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. Paronüümid. Mitmetähenduslikud sõnad. Oma- ja laensõnad. Vananenud sõnad ja neologismid. Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika. Fraseologismid

Morfoloogia ja sõnamoodustus. Nimisõna: käänduvad, ebareeglipäraselt käänduvad ning käändumatud nimisõnad.

Omadussõna: kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed omadussõnad. Omadussõnade võrdlusastmed. Omadussõnade täis- ja lühivormid.Arvsõnade iseloomustus, kasutamise normid. Asesõnade käänamine ja liigitus. Tegusõna: perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad. Sihilised ja sihitud tegusõnad. Isikuta tegusõnad. Tegusõna kõneviisid. Tegusõnade pööramine.

Määrsõnade iseloomustus. Eessõnad iseloomustus. Abisõnad iseloomustus. Hüüdsõnad.

Süntaks. Sõnaühendi struktuur. Lause. Lause pealiikmed ja kõrvalliikmed. Liht- ja laiendatud laused. Samaliigilised lauseliikmed. Liht- ja liitlause. Üte.

Ortograafia ja interpunktsioon. Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves ja eesliidetes. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Tähed H ja HH eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. не ja ни kokku- ja lahkukirjutamine eri sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega. Arvsõnade õigekiri. Määrsõnade õigekiri. Samaliigiliste sõnade ja üte eraldamine kirjavahemärkidega. Interpunktsioon liitlausetes. Vene keele trüki- ja veebisõnastikud.

Tekst. Tekstiliigid: instruktsioon, seletuskiri, SMS-teade, jutustus, luuletus, näidend. Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, blogid) ja seal kasutatavad tekstiliigid. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine.

Teksti teema, allteemad ja peamõtte. Tekstitüübid: kirjeldus, jutustus, arutlus. Teksti žanrid: traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, allkirjastatud dokument. Dialoog. Monoloog.

Sõnavara kasutamine erinevates tekstides. Teksti koostamine ja kirjutamine. Lihtsama teksti toimetamine. Loovtöö kirjutamine (jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava põhjal, fantaasiajutt).

Lugemiskogemus. Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, kokkuvõtte tegemine. Raamatust kokkuvõtte ning raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine.

Sõnavara ja suulise kõne arendamine. Ilukirjanduse teoste leksika aktiviseerimine, sõnavara laiendamine. Oma arvamuse väljendamine ja põhjendamine.

 

Teema käsitlemise fookus ja olulisuse põhjendus avatakse iga suure teemaploki juures.

1.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

1) järgib tänapäeva vene kirjakeele ja kõneetiketi norme (следует в письменной и устной речи современным нормам русского языка);

2) eristab keelevariante, toob näiteid nende kasutusest (различает языковые варианты, приводит примеры их использования);

24) kasutab õigekirja kontrollimiseks ja tähenduste leidmiseks trüki- ja digisõnastikke, leiab sõnaartiklist vajaliku teabe (использует для проверки правописания и поиска значений слова печатные и цифровые словари, находит необходимую информацию в словарной статье)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Kirjakeel.

Keelenorm ja variatiivsus. Kõnekultuur.

Kõneetikett.

Vene keele trüki- ja veebisõnastikud.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Сквозные темы для изучения в течение всей ступени:

·         Понятие о письменном языке.

·         Понятие языковой нормы и вариативности.

·         Культура речи.

·         Печатные и онлайн-словари русского языка.

Темы: Орфоэпия. Русское произношение.

Формы работы:

Работа со словарями разных видов, бумажными и электронными. Формирование навыка соблюдать языковые нормы.

Работа с орфоэпическим словарём. Упражнения для закрепления навыка правильной постановки ударения в трудных случаях. Отработка орфоэпических норм. Чтение вслух с соблюдением орфоэпических норм и правильной интонации.

Правила русского языкового этикета (обращение на Вы или на ты, использование имени и отчества и.т.д)

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция:

Наблюдения за нормами в иностранных языках, изучаемых в школе. Сопоставление языков.

Развитие общих навыков:

Коммуникативной компетенции – способности ясно, надлежащим образом и вежливо выражать свои мысли как на родном, так и на иностранном языке, учитывая ситуацию и партнеров по общению; ценить грамотность и выразительность языка и соблюдать установленный стиль общения.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Выполнение работ по поиску заданной информации в словарях разных типов.

2.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

6) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega lauseid (правильно пишет слова с изученными орфограммами и расставляет в предложениях грамотно изученные пунктограммы);

7) kirjeldab vene keele häälikusüsteemi, eristab sõnaliike ning põhilisi käänd- ja pöördsõna vorme (описывает фонетический строй русского языка, различает части речи и основные падежные формы, спряжение глаголов)

 

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Ortogramma, punktogramma, lause.

Õigekiri.

Häälikusüsteem.

Käänd- ja pöördsõna vormid.

Juur, eesliide, sufiks, lõpp.

Paronüümid.

Morfoloogia, sõnamoodustus. Nimisõna. Käänduvad nimisõnad. Ebareeglipäraselt käänduvad ning käändumatud nimisõnad.

Omadussõna. Omadussõnade täis- ja lühivormid. Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed omadussõnad. Omadussõnade võrdlusastmed. Isikuliste asesõnade käänamine.

Asesõnade käänamine ja liigitus.

Tegusõnade pööramine. Perfektiivsed ja imperfektiivsed tegusõnad. Tegusõna kõneviisid.

Arvsõnad. Määrsõnad. Eessõnad.

Sidesõnad. Abisõnad. Hüüdsõnad.

Süntaks.

Sõnaühendi struktuur.

Lause. Lause pealiikmed ja kõrvalliikmed.

Liht- ja laiendatud laused. Samaliigilised lauseliikmed. Liht- ja liitlause. Üte.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Фонетика. Графика. Изменение гласных в речи.

Внимательно изучаются следующие базовые темы по орфографии и пунктуации:

Орфография:

Правописание приставок, пишущихся одинаково. Правописание приставок на -З-/-С-, ПРЕ-/ПРИ-.

Буквы И и Ы после приставок.

Правописание слов с приставками ПОЛ-/ ПОЛУ-. Условия для правописания Ъ и Ь, Ь после шипящих в существительных, кратких прилагательных, наречиях. Правописание сложных имен существительных и прилагательных.

Правописание безударных гласных в корнях слов, словарных словах.

Правописание О/Ё после Ж, Ш, Ч, Щ ja Ц в корне, суффиксе и окончаниях.

Правописание корней с чередующимися гласными А/О, Е/И. Буквы И/Ы после Ц в корнях, суффиксах и окончаниях.

Учитель знакомит учеников с самостоятельными и служебными частями речи. Особое внимание уделяет только тем морфологическим признакам частей речи, которые связаны с правописанием:

Правописание суффиксов имен существительных ИК/ЕК, ЧИК/ЩИК.

Н/НН в суффиксах имен существительных, прилагательных, наречиях.

Правописание суффиксов имен прилагательных -К-/-СК-.

Правописание местоимений.

Правописание суффиксов глаголов: суффикс прошедшего времени -Л-, –ОВА-/-ЕВА-, -ИВА-/-ЫВА-.

Правописание Ь в глаголах. Правописание имен числительных. Ь и его отсутствие в именах числительных.

НЕ и НИ с разными частями речи.

Правописание окончаний имен существительных, прилагательных, глаголов.

Правописание наречий: слитное, раздельное, через дефис; суффиксы А/О наречий.

Правописание производных предлогов.

Синтаксис и пунктуация.

Синтаксис. Структура словосочетания.

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Распространенное и нераспространенное предложение. Однородные члены предложения.

Простое и сложное предложения.

Обращение.

Формы работы:

Прежде всего уделяется внимание умению различать предложение и словосочетание, видеть границы простого предложения, ставить запятую в сложном предложении, состоящем из двух простых. Отрабатывается навык находить в предложении однородные члены и ставить при них знаки препинания. Ученики знакомятся с простыми случаями постановки знаков препинания при обращении.

Наблюдение примеров по правописанию слов на одно правило, выявление закономерностей, анализ языковой ситуации и выводы о том, что объединяет слова / предложения и от чего зависит выбор написания. После этого ученики знакомятся с правилом и отрабатывают его на практике.

Выполнение устных и письменных тестовых заданий, интерактивных упражнений. Работа с таблицами разных частей речи, выявление закономерностей и определение морфологических признаков, влияющих на правописание.

Выполнение дифференцированных заданий: вставление пропущенных буквы и знаков препинания, образование однокоренных слов и форм слова, подбор нужных слов по лексическому значению.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция:

Лексика, выбранная для обучения правописанию, предложения и тексты, с которыми проводится работа на уроке, связаны со всеми сквозными темами.

Сквозные темы:

·         культурное самосознание;

·         ценности и нравственность.

Развитие общих навыков:

Развитие общих учебных навыков – умения планировать свой учебный процесс и следовать этому плану, использовать выученное в разных ситуациях и для решения лингвистических проблем, связывать свои знания с полученными ранее, анализировать свои знания и умения.

Развитие коммуникативной компетенции – пишет тексты разных жанров, корректно используя ссылки на источники, выбирая подходящие языковые средства и стиль; ценит корректность и выразительность языка и соблюдать установленный стиль общения. Полученные знания применяются в обычной жизни при написании сообщений, писем, при выполнении работ по другим учебным предметам.

Цифровая компетенция – способность использовать в обучении быстро обновляющиеся цифровые технологии; использовать для решения проблем подходящие цифровые инструменты и методы, общаться и сотрудничать в различных дигитальных средах.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивается умение применить на практике изученные правила по орфографии, синтаксису и пунктуации.

Оценивание:

·         словесное по ходу урока,

·         балльное – за письменную работу.

Формирующее оценивание:

·         прогнозирующее оценивание работы и сравнение с результатом.

3.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

8) leiab ja hindab kriitiliselt teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab leitud (usaldusväärset) informatsiooni enda tekstides (находит и критически оценивает информацию из различных письменных источников и использует найденную (достоверную) информацию в собственных текстах);

9) hindab kuuldud informatsiooni usaldusväärsust (оценивает достоверность услышанной информации);

19) tunneb teabekeskkondi ning visuaalseid ja tekstilisi infoallikaid, leiab neist vajaliku teabe (знает информационные среды и источники визуальной и текстовой информации, находит в них необходимую информацию)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Kriitiline mõistmine. Teabekeskkond.

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad.

Informatsiooni hindamine.

Informatsiooni usaldusväärsust.

Tekstiliigid: instruktsioon, käsikirjas kirjatatud teade,

SMS-teade, e-kiri, jutustus, luuletus.

Tarbe- ja õppetekstid.

Teksti teema, allteemad ja peamõtte.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы для изучения:

Текст.

Жанры текстов: инструкция, СМС-сообщение, электронное письмо, подписанный документ, пример.

Функциональное чтение потребительских и учебных текстов.

Тема текста, подтема и основная мысль.

Формы и методы работы:

Введение понятий:

Потребительский текст – текст, который служит для осуществления какой-либо практической потребности человека в социуме.

Критическое мышление – система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов.

Функциональное чтение текстов разных жанров: инструкций; сообщений, написанных от руки; СМС-сообщений, электронных писем, рассказов, стихотворений. Беседа о том, где можно встретить такие тексты, на каких платформах они могут быть опубликованы, с какой целью они создаются.

Оценивание информационной значимости текстов разных жанров и того, насколько им можно доверять: обращение внимания учеников на автора сообщения; источник, где текст был опубликован; с какой целью он публикуется, к кому он обращён. Сопоставление текста с другими источниками информации на эту же тему.

Обучение поиску нужной информации по ключевым словам и темам в разных источниках, умению критически оценивать найденное, выбирать ту информацию, которой можно доверять. Определение темы, подтемы и основной мысли текста. Различение потребительских и учебных текстов.

Формы работы: индивидуальная или в парах по поиску информации, дискуссия на основе полученных результатов, работа в группе по оценке найденной информации. Индивидуальная работа на развитие навыков функционального чтения.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция со всеми предметами: критическая оценка медиа- и учебных текстов.

 

Сквозные темы:

·         информационная среда и использование СМИ;

·         технологии и инновации.

 

 

Развитие общих навыков:

Коммуникативная компетенция – читает, различает и понимает потребительские тексты и тексты художественной литературы.

Развитие цифровой компетенции – способности использовать как в обучении, гражданской деятельности, так и в социальном общении быстро обновляющиеся цифровые технологии; при помощи цифровых средств находить и сохранять информацию и оценивать её актуальность и достоверность; участвовать в создании и использовании дигитального контента, включая тексты, фотографии, мультимедиа; использовать для решения проблем подходящие цифровые инструменты и методы, общаться и сотрудничать в различных дигитальных средах; быть в курсе опасностей дигитальных сред и быть в состоянии защитить свою приватность, личные данные и идентитет; соблюдать в дигитальной среде те же моральные ценности и принципы, как в повседневной жизни.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивается умение находить информацию, выбирать из неё ту, которой можно доверять.

Оценивается умение функционально читать текст, находить в нём нужную информацию, понимать, к кому текст обращён и с какой целью он создавался.

4.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

3) esitab oma mõtteid loogiliselt ja sidusalt, teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt suuliselt (устно представляет свои мысли свободно, логично и связно, в соответствии с темой и ситуацией общения);

4) väljendab oma mõtteid loogiliselt ja sidusalt, teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt kirjalikult (свободно, логично и связно выражает свои мысли письменно, в соответствии с темой и ситуацией общения);

5) valib juhendamise abil eesmärgile ja olukorrale vastava suhtluskanali ja -viisi (под руководством учителя выбирает канал и способ связи, соответствующие цели и ситуации общения);

10) annab tekstile või seisukohale tagasisidet, väljendab loetu põhjal enda seisukohti ja väärtushoiakuid (дает аргументированный отзыв на текст или точку зрения, высказывает собственные взгляды и ценности на основе прочитанного);

14) sõnastab teksti kohta küsimusi ja esitab vastuväiteid, avaldab arvamust (составляет на основе текста вопросы и представляет свои возражения, высказывает свое мнение, делает выводы);

21) esineb suuliselt, võtab sõna, koostab ja peab lühikese ettekande (выступает устно, берет слово, готовится и представляет короткую презентацию)

 

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Teksti loogilisus ja sidusus. Suhtlusolukord.

Suhtluskanal ja -viis.

Esitlus.

Ettekanne.

Tagasiside.

Suuline ja kirjaliku kõne.

Teksti teema, allteemad ja peamõtte.

Mõtestatud lugemine.

Leksika.

Sõna tähendus.

Sünonüümid.

Antonüümid.

Homonüümid.

Mitmetähenduslikud sõnad.

Paronüümid.

Oma- ja laensõnad.

Vananenud sõnad ja neologismid.

Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika.

Fraseologismid.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы для изучения:

Лексикология и фразеология. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Фразеологизмы. Паронимы. Исконно-русские и заимствованные слова. Устаревшие слова и неологизмы. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного использования.

Текст. Жанры текстов: рассказ, стихотворение, пьеса. Чтение потребительских и учебных текстов. Тема, подтема и основная мысль текста. Диалог. Монолог.

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение.

Формы и методы работы:

Комментированное и самостоятельное чтение текстов. Поиск точной информации в прочитанном, работа над пониманием общего смысла прочитанного, обращение внимания на детали.

Работа с лексикой, использованной в тексте: определение лексического значения слова, его прямого и переносного значения. Подбор к словам синонимов, антонимов, омонимов. Использование паронимов. Определение исконно русских и заимствованных слов, устаревших и неологизмов. Различение нейтральной и стилистически окрашенной лексики, лексики ограниченного использования.

Сопоставление информации, полученной в тексте, с приобретенным ранее опытом и знаниями как в изучении русского языка и литературы, так и в других предметных областях, в окружающей жизни.

Определение частей и структуры текста.

Наблюдение за логикой соединения предложений, частей текста. Определение темы и основной мысли текста.

Сравнение текстов разных авторов и типов на похожую тему или с одной главной мыслью.

Пересказ текста: близкий к тексту, сжатый, по составленному ранее плану.

Устные ответы на вопросы по тексту, связанные с информацией, чётко представленной в тексте. Ответы на проблемные вопросы по прочитанному с учётом понимания содержания текста, кругозора ученика, его личного опыта и мнения. Высказывание своего мнения по прочитанному. Самостоятельное составление вопросов к тексту.

Обучение учеников тому, как оформлять и представлять свои мысли логично и последовательно, в соответствии с заданной темой и ситуацией, в которой ученик высказывает свое мнение. Создание небольших презентаций для выступления на заданную тему.

Обучение ведению дискуссии, аргументации своего мнения в вежливой форме.

Устное представление учеником своих наблюдений и мыслей в паре, группе или перед всем классом. Самостоятельные письменные ответы на вопросы по тексту.

Создание собственных устных текстов в рамках поставленных задач. Выполнение практических заданий. (Задания по просмотренному фрагменту, по аудиотексту, дискуссия на заданную тему, подготовка выступления.) Творческие задания.

Развитие навыков восприятия на слух разных видов текста, в которых используется общеупотребительная лексика, лексика ограниченного использования, нейтральные и стилистически окрашенные слова.

Проверка внимания слушателей: тестовые задания, ответы на вопросы по текстам.

Работа по восстановлению текста.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция:

Практические знания, приобретенные на уроках русского языка, применяются на всех учебных предметах.

Для аудирования подбирают разные виды текстов из учебников по литературе, истории, тексты из интернета.

 

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие;

·         культурное самосознание;

·         информационная среда и использование СМИ;

·         здоровье и безопасность;

·         ценности и нравственность.

 

Развитие общих навыков:

·         коммуникативной компетенции;

·         познавательной компетенции.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценка устных ответов во время работы на уроке.

Оценка устных ответов на вопросы, пересказа текста. Оценивание презентации на заданную тему.

Самооценивание работы в паре, группе, участия в дискуссии.

Оценивание письменной работы по тексту (ответы на вопросы разного типа), выполнения заданий по лексике.

Формирующее оценивание: обратная связь от учителя и одноклассников, что у ученика получилось, где были трудности, над чем нужно работать.

Подобное оценивание могут дать ученикам сами одноклассники при обсуждении итогов урока.

Рефлексия ученика: что было легко, что сложно, почему.

5.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

20) kavandab oma tekstide kirjutamist, täiendab ja muudab oma teksti, loeb kirjutatu üle ja teeb parandusi, vormistab korrektse töö nii käsikirjas kui ka arvutis (планирует написание собственных текстов, дополняет и изменяет собственный текст, перечитывает написанное и вносит исправления, правильно оформляет работу как в рукописном, так и в электронном виде);

22) kirjutab eesmärgipäraselt ja olukohaselt eri liike eakohaseid tekste (пишет тексты разных типов, соответствующие цели, ситуации и возрасту ученика);

 

23) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ja -analüüsis (применяет приобретенные языковые знания для создания и анализа текста)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Tekstiliigid: instruktsioon, SMS-teade, e-kiri, allkirjastatud dokument, jutustus, luuletus.

Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, blogid) ja seal kasutatavad tekstiliigid.

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine.

Teksti teema, allteemad ja peamõtte.

Tekstitüübid: kirjeldus, jutustus, arutlus.

Monoloog.

Dialoog.

Pilt, pildiseeria.

Skeem, kaart.

Küsimus.

Kava.

Fantaasiajutt.

Tekstiloomine.

Tekstianalüüs.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы для изучения:

Текст. Тема, подтема и основная мысль текста.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение.

Жанры текстов: инструкция, СМС-сообщение, электронное письмо, подписанный документ, рассказ, стихотворение, пример.

Коммуникация в интернете (чат, форум, блог) и используемые там жанры текста.

Диалог и монолог.

Использование словарного запаса в разных текстах.

Составление текста, написание и редактирование.

Создание собственного текста (рассказ по картинке или серии картинок; текст на основе вопросов, схемы, карты или плана; фантастический рассказ).

 

 

 

 

 

Формы и методы работы:

1. Работа по созданию собственных текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) в соответствии с целью и ситуацией. При составлении текстов рекомендуется опираться на следующие общие планы-структуры:

·         Описание: 1. Общее представление о предмете. 2. Общее описание, описание деталей, отдельных признаков предмета. 3. Авторская / читательская / зрительская оценка, заключение.

·         Повествование: 1. Экспозиция. 2. Завязка. 3. Развитие действия. 4. Кульминация. 5. Развязка.

·         Рассуждение: 1. Введение + тезис (мысль, которая будет основой для рассуждения). 2. Доказательства (аргументы + факты). 3. Вывод.

Для создания текстов выбираются актуальные для каждого возраста темы. Рекомендуется связывать работу по развитию речи с произведениями, прочитанными на уроках литературы.

Варианты заданий:

Текст-описание:

·         Создать текст-описание волшебных / значимых для сюжета предметов, используемых в фольклорном или литературном произведении, но не описываемых в произведении подробно.

·         Описание внешности героев рассказа, места действия, которых нет в произведении, но которые можно “восстановить”.

·         Описание пейзажных и сюжетных картин известных художников. К общему плану текста-описания добавляются элементы описания переднего, заднего плана картины, общего настроения полотна и впечатления зрителя.

·         Создание текста-описания на основе схемы, карты или плана.

·         Изложение.

Текст-повествование:

·         Создание продолжения рассказа, “восстановление” пропущенных событий.

·         Рассказ по иллюстрации прочитанного произведения или незнакомой истории, которая потом будет прочитана на уроках / дома. Работа с картинкой по незнакомому сюжету косвенно создает у ученика ощущение предвкушения интересного чтения.

·         Создание рассказа на основе серии картинок, комиксов.

·         Создание собственного “реалистичного” или фантастического рассказа.

·         Изложение.

Текст-рассуждение:

·         Создание небольшого текста на основе основной мысли прочитанного произведения; проблемной ситуации, описанной автором; рассуждений героя.

·         Развернутый ответ на проблемный вопрос по прочитанному произведению.

Творческая работа по созданию небольшого поэтического текста (на основе данных рифм, опорных слов, на заданную тему, в форме синквейна, стилизация (для сильного класса)).

 

 

 

Важно выделить время на обучение редактированию созданного текста, обратить внимание учеников на:

·         деление текста на абзацы, разделяющие подтемы;

·         корректное использование местоимений, отсутствие личных местоимений в первом предложении;

·         использование синонимов, помогающих избежать в тексте неоправданных повторов;

·         оформление работы.

При написании обучающих работ рекомендуется сначала создать план текста, а затем черновой вариант текста. Проработать тщательно план, который может создаваться в группах, а затем обсуждаться в классе. Выбирается лучший план. Обратиться к написанному через некоторое время, перечитать, внести исправления.

Работу по редактуре чернового варианта текста можно проводить в парах или небольших группах, где ученики читают вместе работы друг друга и вносят корректировку, дают друг другу советы.

К середине 6 класса ученик делает самопроверку текста по представленным учителем критериям: деление текста на абзацы, наличие и соблюдение объема композиционных частей, наличие аргументов, отсутствие повторов, наличие связи между предложениями, плавных переходов от одной мысли к другой, корректное электронное оформление.

Второй вариант: учитель отмечает на полях предложения, места, где есть речевые недочёты, а ученик сам ищет и исправляет ошибки, сдает работу повторно. В этом случае при первой проверке учителя работа не оценивается цифрой. Такой вид работы рекомендуется проводить в четвёртом и в начале пятого класса.

2. Работа с текстами разных жанров:

На II ступени обучения ученики создают простые тексты таких жанров, как инструкция, СМС-сообщение, электронное письмо, подписанный документ, пример. Параллельно осваивается навык коммуникации в интернете (переписка в чате, форуме), знакомство с особенностями ведения блога. Обучение различению понятий письменного монолога и диалога.

Варианты заданий:

·         Создание инструкции по тому, как читать задание / условие задачи, на что обращать внимание, как приступать к выполнению задания, каков порядок дальнейшей работы, чем закончить (самостоятельная попытка сформулировать правила функционального чтения). Инструкции могут быть оформлены в виде плакатов, лучшие вывешены в классе.

·         Создание инструкций по выполнению спортивных упражнений (порядок проведения тренировки по разным видам спорта), по приготовлению блюд, созданию поделки и др. В качестве практической домашней работы можно предложить ученикам, воспользовавшись инструкцией одноклассника – приготовить блюдо или смастерить что-то своими руками.

·         Формулирование текста инструкции на основе схемы, картинки, серии картинок.

·         Создать предметный закрытый чат класса в какой-либо социальной сети (Viber, WhatsApp и др.) и потренироваться в написании СМС-сообщений на разные темы. Чат можно использовать в течение года для сообщений, связанных с учебной деятельностью. Обратить внимание на использование в сообщениях заглавной буквы, знаков в конце предложений, грамотности речи и корректности формулирования и оформления ответа, на уместность использования смайликов. В этом случае обучение ведению разговора в чате станет не разовой акцией, а даст возможность постоянно отрабатывать навык.

·         Параллельно с ведением чата класса говорим о правилах коммуникации в интернете, речевом поведении и отборе языковых средств в чатах, форуме, блоге. Учимся различать монолог, не требующий ответа, и диалогические сообщения, предполагающие ответ другого человека.

·         Структуру электронного письма рекомендуется изучить / вспомнить на первых уроках каждой параллели: Тема письма. Приветствие и обращение. Непосредственно само сообщение. Прощание, подпись. Для тренировки навыка далее в течение года учитель может давать задания, итог выполнения которых представляется через электронное письмо. Иногда учитель может отправлять ученикам в общей рассылке предметные письма, которые требуют ответа каждого ребенка.

·         В 6 классе следует поговорить об официальных документах, которые подписываются составителем документа или тем, кто соглашается с данным документом / заявляет о том, что познакомился с ним. В рамках этой темы рассматриваются такие жанры, как заявление, объяснительная записка.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция:

·         с уроками литературы;

·         использование полученных навыков во всех учебных предметах при выполнении письменных работ, решении учебных проблем по электронной почте, в чатах и форумах.

Сквозные темы:

·         информационная среда и использование СМИ;

·         здоровье и безопасность;

·         ценности и нравственность;

·         технологии и инновации.

Развитие общих навыков:

Развитие цифровой компетенции – способности использовать как в обучении, гражданской деятельности, так и в социальном общении быстро обновляющиеся цифровые технологии; участвовать в создании и использовании дигитального контента, включая тексты, фотографии, мультимедиа; использовать для решения проблем подходящие цифровые инструменты и методы, общаться и сотрудничать в различных дигитальных средах; быть в курсе опасностей дигитальных сред и быть в состоянии защитить свою приватность, личные данные и идентитет; соблюдать в дигитальной среде те же моральные ценности и принципы, как в повседневной жизни.

Коммуникативная компетенция – способность ясно, надлежащим образом и вежливо выражать свои мысли как на родном языке, учитывая ситуацию и партнеров по общению, безопасность общения; представлять себя, свою точку зрения и обосновывать её; ценить грамотность и выразительность языка и соблюдать установленный стиль общения.

Компетенция самоопределения – способность понимать и оценивать самого себя, свои слабые и сильные стороны; находить решения проблем в общении.

Познавательная компетенция – способность организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения; планировать познавательный процесс и следовать намеченному плану; использовать усвоенное в различных ситуациях и при решении проблем; связывать приобретаемые знания с предыдущим учебным опытом; анализировать собственные знания и умения, мотивированность и уверенность в себе и на основании этого – необходимость дальнейшего обучения.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Критерии оценивания создания собственного текста на заданных условиях.

 

6.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

11) valib ja loeb sobivaid tervikteoseid nii vene kui ka maailma lastekirjandusest (выбирает и читает в полном объеме подходящие произведения как русской, так и мировой детской литературы);

12) teeb loetust kokkuvõtte ning annab lugemissoovitusi kaaslastele (делает выводы на основе прочитанного и дает рекомендации по чтению одноклассникам);

13) loeb mõtestatult, nimetab teksti teema ja sõnastab lühidalt peamõtte (читает осмысленно, называет тему текста и кратко формулирует основную мысль);

15) jutustab ja kirjutab loetust, nähtust ning kuuldust, suhtleb kaaslasega ja rühmas (рассказывает и записывает прочитанное, увиденное и услышанное, общается с партнером и в группе);

16) lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös (решает простые проблемные задачи в парной и групповой работе);

17) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste (читает и понимает соответствующие возрасту тексты, связанные с темами учебы, жизни и интересов);

18) valib lugemise eesmärgile sobiva lugemisviisi (выбирает подходящий для цели чтения способ чтения);

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Lugemiskogemus.

Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, kokkuvõtte tegemine.

Raamatust kokkuvõtte.

Raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine.

Probleemülesanne.

Lugemisviis.

Oma arvamuse väljendamine ja põhjendamine.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы для изучения:

Читательский опыт. Целенаправленное чтение, слушание, выводы о прочитанном. Обобщение содержания книги и создание письменного отзыва с рекомендациями для чтения.

Словарный запас и развитие устной речи. Активное использование лексики художественного произведения, расширение словарного запаса. Высказывание и обоснование своего мнения.

При выборе текстов важно придерживаться следующих рекомендаций:

·         В начале года учителя определяют круг текстов, которые будут прочитаны в течение года. Необходимо учитывать ценность произведения с точки зрения содержания и богатства языка, доступность понимания учениками использованной автором лексики. Тексты должны соответствовать возрасту и интересам школьников. Лучше, чтобы выбранные произведения были объединены тематически, чтобы у ребят была возможность сравнивать способы раскрытия темы разными авторами, героев, вероятности развития событий и ситуаций. Таких тематических блоков может быть несколько, но не более пяти (по количеству учебных периодов от каникул до каникул) с учётом того, что временные возможности ограничены. В основу выбора текстов могут лечь лучшие произведения, изучавшиеся ранее и размещенные в уже изданных учебниках. Этот ряд может дополняться современными произведениями, заслуживающими внимания.

·         Тексты для чтения на уроке должны быть небольшого объёма, чтобы их можно было успеть выразительно прочитать, прокомментировать и обсудить за 45 минут.

·         Рекомендуется использовать материалы литературного электронного журнала “Пампасы”, в котором опубликованы короткие по объему, но интересные и актуальные по содержанию произведения разных жанров. Произведение может быть выведено на доску и читаться с экрана во время урока.

·         Если текст читается учениками предварительно дома, то в начале урока рекомендуется сделать совместный пересказ прочитанного (по цепочке, несколько человек), тест по прочитанному материалу, вопросы по содержанию. Форма пересказа (подробный, краткий, определенного момента, ситуации) выбирается в зависимости от целей урока.

Формы и методы работы:

·         Развитие навыков выразительного, осознанного чтения посредством комментированного чтения, работы с лексикой, читательским восприятием.

·         Чтение с остановками и моделированием возможного развития событий.

·         После прочтения произведения определение и формулирование темы и основной мысли текста.

·         Дискуссия по прочитанному, где ученики под руководством учителя не только анализируют текст, но и делают выводы, высказывают свою точку зрения, подтверждая её текстом.

Обсуждение прочитанного строится на основе вопросов, ведущих от эмоций через анализ к форме:

1. Читательские эмоции и первичное восприятие текста.

2. Работа с воображением: репродуктивным, творческим. (Описание и восприятие художественного места действия и времени, ситуации, портретов героев.)

3. Размышления на уровне содержания. (Основной сюжет и “говорящие” детали повествования, особенности разворачивающихся событий, проблемные ситуации, характеристика героев.)

4. Непосредственный анализ текста: ответы на вопросы типа “почему?”, “как?”.

5. Выявление авторской концепции. (Основная мысль повествования, способы решения проблем, на чьей стороне симпатии автора или он остается нейтральным, почему?)

6. Форма произведения (как это сделано?) (Работа с лексикой, выразительными средствами языка).

– Работа в группах на основе заданий по прочитанному тексту: цитатная характеристика героев посредством создания плакатов с кластерами; моделирование художественного пространства произведения, карта пути героя и др.

 

 

Для самостоятельной работы:

·         чтение полного текста произведения;

·         выразительное чтение наизусть поэтического текста;

·         поисковые задания;

·         творческие задания по созданию собственных текстов, отзыва о прочитанном.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция со всеми предметами: критическая оценка медиа- и учебных текстов.

Коммуникативная компетенция – читает, различает и понимает потребительские тексты и тексты художественной литературы.

 

Сквозные темы:

·         информационная среда и использование СМИ;

·         технологии и инновации.

 

Развитие общих навыков:

Развитие цифровой компетенции – способности использовать как в обучении, гражданской деятельности, так и в социальном общении быстро обновляющиеся цифровые технологии; при помощи цифровых средств находить и сохранять информацию и оценивать её актуальность и достоверность; участвовать в создании и использовании дигитального контента, включая тексты, фотографии, мультимедиа; использовать для решения проблем подходящие цифровые инструменты и методы, общаться и сотрудничать в различных дигитальных средах; быть в курсе опасностей дигитальных сред и быть в состоянии защитить свою приватность, личные данные и идентитет; соблюдать в дигитальной среде те же моральные ценности и принципы, как в повседневной жизни.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивается умение находить информацию, выбирать из неё ту, которой можно доверять.

Оценивается умение функционально читать текст, находить в нём нужную информацию, понимать, к кому текст обращён и с какой целью он создавался.

 

Скачать PDF

II kooliastmete lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud

Õpilane:

 • õpib tundma kirjandust ja pärimust rahvuskultuuri osana, tutvub eri rahvaste kirjanduse ja kultuuriga;
 • arendab oma loovvõimeid, jutustamis- ja esitamisoskust, kirjutab eakohasel tasemel ja keeleliselt korrektseid kirjeldavas, jutustavas ja arutlevas laadis ning eri žanrites tekste, väljendab oma arvamust nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • leiab, hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt eri allikates ja keskkondades pakutavat teavet;
 • õpib tundma ilukirjandusteose poeetikat, iseloomustab ja võrdleb teose tegelasi, kirjeldab süžeed ja olustikku ning sõnastab peamõtte, tõlgendab kujundlikku keelt ja rikastab oma sõnavara;
 • loeb, analüüsib ja mõistab jõukohase keerukusega eri žanris laste- ja noortekirjandust nii vene kui ka maailmakirjandusest, loeb luule-, proosa- ja draamatekste, arendab oma lugemisoskusi;
 • rikastab lugedes oma mõtte- ja tundemaailma, täiendab enda kultuuri- ja kirjandusteadmisi, kujundab esteetilisi hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi.

II kooliastme õpitulemused 

Õpilane:

 1. loeb laste- ja noortekirjandusteoseid nii vene kui ka maailmakirjandusest, sealhulgas vähemalt kaheksa tervikteost;
 2. loeb ladusalt ja mõtestatult eri žanris luule-, proosa- ja draamatekste, kasutab õpetaja juhendamisel põhilisi lugemisvõtteid ja -viise, jälgib ja hindab oma lugemist;
 3. tutvustab loetud raamatut ja selle autorit ning jagab oma lugemiskogemust;
 4. loeb kirjandusvaldkonnaga seotud aime- ja meediatekste, kasutab teabe hankimiseks sobivaid allikaid ja keskkondi;
 5. kasutab otstarbekalt eri allikatest ja keskkondadest hangitud teavet,eristab oma ja laenatud teksti, nimetab ja märgib kasutatud allikad;
 6. väärtustab paljutahulist kultuuri;
 7. õpib tundma kultuuri eri ilminguid, sealhulgas teatri- ja filmikunsti, pärimus- ja muuseumikultuuri;
 8. eristab ilukirjanduse ja rahvaluule põhiliike ning olulisemaid žanre, nimetab nende tunnuseid ja toob näiteid;
 9. nimetab luuletuse teema ja kirjeldab selle meeleolu, märkab keele- ja vormikasutuse iseärasusi, mõtestab lahti luuletuse kujundlikkust;
 10. koostab proosa- või draamateksti kohta kava küsimuste, väidete või märksõnadena, kirjutab kokkuvõtte;
 11. nimetab teose teema, arutleb tegelastega seotud probleemide ja väärtushoiakute üle, sõnastab teose peamõtte;
 12. iseloomustab ja võrdleb tegelasi, kirjeldab nendevahelisi suhteid ja hindab tegelaste käitumist;
 13. järjestab loo sündmused ning põhjendab toimumisaja ja -koha valikut;
 14. rikastab oma sõnavara, otsib teavet tundmatute sõnade ja väljendite kohta;
 15. kirjutab eri žanris omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavaid ja jutustavaid tekste;
 16. osaleb arutelus, avaldab ja põhjendab omaarvamust, valib kirjandusteosest rääkides tekstist sobivaid näiteid, teeb koostööd;
 17. esitab (peast) luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, taotleb esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust;
 18. mõtestab lahti esitatud teksti tähendused, annab tagasisidet enda ja teiste esitusele;
 19. jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tugineb kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale;
 20. jutustab tekstilähedaselt või kokkuvõtvalt kavapunktide järgi, märksõnade abil või piltteksti põhjal;
 21. kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid

Soovituslik õppesisu

Kirjandustekstide valik ja lugemine

Loeb vähemalt kaheksa laste- ja noortekirjanduse tervikteost nii vene kui ka maailmakirjandusest ning tekstikatkendeid. Lugemine toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist ning üld- ja valdkonnapädevuste kujundamist.

Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine ning lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste iseseisev lugemine tunnis ja tunniväliselt.

Lugemise mõistmine. Aktiivne ja tõhus (üle)lugemine. Lugemise eesmärgistamine. Süvenenud ja ülelibisev lugemine. Lugemistehnika arendamine: häälega ja hääleta lugemine, pauside ja intonatsiooni jälgimine. Lugemiskiiruse valimine vastavalt võimetele ja tekstile. Oma lugemise jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. Tundmatute sõnade ja väljendite tähenduse väljaselgitamine.

Raamatukogu külastamine ja selle võimalustega tutvumine. Raamatukogude infosüsteemide e-raamatukogu kasutamine. Autoriõiguse mõistmine.

Kultuuri- ja kirjandusteadmised                      

Muuseumidega tutvumine ja külastamine.

Pärimuskultuur. Kooli- ja kodukandipärimus. Rahvaluule ja selle lühivormid. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine. Mõistatuste lahendamine ja loomine. Muinasjutu tunnused ja tüüptegelased. Eri liiki muistendid.

Kirjandusteose dramatiseering. Lühilavastuse loomine. Dialoogi ja tegelaskuju loomine. Teatritega tutvumine.

Kirjandusteose ekraniseering. Kirjandusteose põhjal valminud filmi vaatamine ja nende võrdlemine. Tutvumine filmi loomise protsessiga. Tutvumine eakohaste filmižanritega.

Mõisted: ajalooline jutustus, epiteet, ilukirjandus, kõnekäänd, luule, metafoor, muinasjutt, muistend, mõistatus, näidend, proosa, pärimus, seiklusjutt, valm, vanasõna, võrdlus.

Teksti analüüs ja tõlgendamine

Teksti kui terviku mõistmine. Teksti põhjal eri liiki küsimuste koostamine. Küsimustele vastamine oma sõnadega või näidetega tekstist. Teksti põhjal kokkuvõtte tegemine. Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausete ning märksõnadena.

Teose teema ja kesksete mõtete leidmine ming sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema või probleemi üle, järelduste tegemine. Näidete (nt tsitaadid, detailid) leidmine teosest. Koomika leidmine teosest. Loetu seostamine oma kogemuse ja tänapäeva maailmaga.

Tegelaste iseloomustamine ja nende käitumise põhjendamine. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise ja tegelastevaheliste suhete jälgimine. Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja lahendused. Sündmuste toimumise aja ja koha määramine. Sündmuste järjekord, põhjuse ja tagajärje seosed. Jutustaja kui loo edastaja.

Luuleteksti väljendusvahendite ehk poeetika tundmaõppimine. Luule kujundlikkus ja mitmetähenduslikkus. Epiteedi, metafoori ja võrdluse tundmine ning kasutamine. Luuletuse teema määratlemine, aja ja koha kirjeldamine, meeleolu sõnastamine. Luuletuse vorm, riim, rütm ja kõla.

Seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused. Päevikuvormis ilukirjandus. Valmi tunnused.

Tekstiloome

Oma kogemuste ja mõtete väljendamine. Kirjeldavad ja jutustavad omaloomingulised tööd eri žanrites (muistend, muinasjutt, seiklusjutt, päevik vm). Tegelase ja olustiku kirjeldamine. Luuleteksti loomine. Loovkirjutamine loetu põhjal. Tekstiloome paaris- ja rühmatööna. Loetu põhjal oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine.

Teksti esitamine ja kuulamine

Luuletuse ja lühikese proosateksti esitamine. Rolliteksti esitamine. Esituse eesmärgistamine. Esitamiseks kohase tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine. Diktsiooni jälgimine. Tekstilähedane sündmustest jutustamine. Iseenda või kellegi teisega toimunud sündmusest jutustamine. Aktiivne ja tõhus kuulamine.

Скачать PDF

Õppeaine kirjeldus

Keeleoskus võimaldab mõista ja väärtustada rahvuskultuuri. Õpilane väärtustab vene keelt kui oma emakeelt ja kogukondliku suhtluse vahendit, mis toetab teda oma identiteedi loomisel ning teadlikuks õppijaks kujunemisel.

Vene keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeainetes. Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt põhikooliõpilaste emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut. Põhikoolis pannakse alus õpilaste teadmistele ja oskustele, mis hõlmavad keele variante ning lubavad tulevikus toime tulla eriliigiliste tekstide vastuvõtu ja loomisega. Neis õppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning saadakse erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi.

III kooliastmes taotletakse, et õpilane väljendub selgelt ja õigesti, keelenormidele vastavalt erinevates suhtlusolukordades. Tõhus ja tulemuslik suhtlemine on keeleteadmisteta võimatu.

Suulise ja kirjaliku suhtluse käigus kujundatakse praktilisi oskusi, mis loovad õpioskuste arenguks olulise põhja. Igapäevaste ja koolikesksete suhtlustoimingute valdamine valmistab õpilast ette iseseisvaks suhtlemiseks keelekeskkonnas. Eneseväljendus, sealhulgas korrektse kirjakeele valdamine laiendab keele individuaalset kasutusvaldkonda. Õpilane peab saama koolist kaasa oskuse arutleda ja selgitada oma seisukohti silmast silma, telefoni, kirja ja e-kirja teel ning internetikeskkonnas.

Teksti vastuvõtt ja mõistmine on aluseks kõikidele õpioskustele, mistõttu III kooliastme lõpuks peab õpilane olema iseseisev ja kriitiline lugeja, et ta saaks edaspidi teha teadlikke ja õigeid valikuid. Tähtis on oskus kasutada teabeallikaid ning leida infot mitmesugustest keskkondadest, kasutades sobivaid digivahendeid ja eri strateegiaid. Seejuures on väga oluline arendada kriitilist mõtlemist, oskust eristada väärinfot ja manipulatsiooni tegelikkusest ning teadlikkust valida teaduspõhiseid infoallikaid.

Tekstiloomes on rõhk kirjutamise protsessil, mitte ainult tulemusel. Tähtis on see, et õpilane järgiks kirjutamise etappe alates ettevalmistamisest kuni lõpptulemuse viimistlemiseni. Õpilane peab kirjutama eesmärgistatult, teadvustades, kellele ja miks ta kirjutab, ning vastavalt sellele järgima tekstiliigile omast keelekasutust. Tekstide vastuvõttu ja kirjalikku loomet lõimitakse õigekeelsusega, see tähendab, et tekstide lugemisel ja kirjutamisel juhitakse pidevalt tähelepanu keelevahenditele, arendamaks õpilase keeleteadlikkust.

Kogu põhikooli vältel kujundatakse õiget ja sidusat kõnet ning rikastatakse õpilase sõnavara. Sammhaaval suureneb iseseisvuse osakaal õppetöös. Et õpilane osaleks aktiivselt ja vahetult õppeprotsessis, peavad keeleõppe tegevused olema mitmekülgsed ja funktsionaalsed. Keeletundides omandatakse konkreetseid keeleteadmisi ja praktilisi oskusi, analüüsitakse loetut ja kuuldut, kujundatakse keelega seotud hoiakuid ja antakse hinnanguid ning tegeldakse loovkirjutamisega. Arendatakse oskust sobivatest allikatest ja keskkondadest infot hankida, seda lugeda ja kriitiliselt hinnata, tekstitöös on oluline ka digitaalse sisu loomine, muutmine ja taasesitamine.

Õppesisu valib aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkondlikud ning ainealased pädevused oleksid saavutatavad.

III kooliastme teadmised, oskused ja hoiakud

Õpilane:

 • mõistab rahvapärimust ja kultuuri mitmekesisust;
 • teadvustab vene keelt kui kogukondliku kultuuri kandjat ja suhtluse vahendit;
 • väljendab end selgelt, asjakohaselt ja keeleliselt korrektselt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • kirjutab eesmärgistatult ja keeleliselt korrektselt eri liiki tekste eri allikate toel ning eri keskkondades;
 • kuulab, loeb ja loob eri liiki tekste eesmärgistatult eri keskkondades;
 • analüüsib ja hindab kriitiliselt eri liiki suulisi ja kirjalikke tekste, arvestab intellektuaalomandiga;
 • tunneb eri laadis ja žanris tekstide ülesehitust ning mõistab nende sisu;
 • kujundab lugemise kaudu hoiakuid ja tõekspidamisi,
 • arendab lugedes oma sõnavara.

III kooliastme õpitulemused

Õpilane:

 1. väärtustab vene keelt emakeelena ja ühena maailma keeltest;
 2. suhtub austusega teiste keelte ja inimeste erinevustesse ning eripärasse;
 3. arvestab suhtlemisel eesmärki ja olukorda, valdab kõnekultuuri;
 4. nimetab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest;
 5. järgib kirjutamisel õpitud õigekirjanorme ja keelereegleid;
 6. kasutab digitaalset kirjaoskust, loob tekste erinevates keskkondades, arvestab suhtlusetiketti;
 7. annab suulisele või kirjalikule tekstile põhjendatud tagasisidet, väljendab loetu põhjal enda seisukohti ja väärtushoiakuid;
 8. arutleb eakohastel teemadel, lahendab keelealaseid probleemülesandeid ning osaleb diskussioonis;
 9. eristab ja analüüsib kuuldu ja loetu põhjal peamist informatsiooni ning olulisi seisukohti;
 10. teeb kuuldust ja loetust kokkuvõtte nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 11. esitab loetu põhjal küsimusi, teeb järeldusi ning annab hinnanguid;
 12. sõnastab probleemi, väljendab oma arvamust, esitab argumente ja toob näiteid;
 13. loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tingtähiseid ning kasutab neid enda koostatud tekstides;
 14. hindab kriitiliselt suhtlusmooduseid, sh visuaalset, kuuldelist, žestilist ja tekstilist osa;
 15. teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, liigist, eesmärgist, autorist ja suhtlusolukorrast;
 16. koostab jutustavaid, kirjeldavaid ja arutlevaid tekste ning esitab neid;
 17. ehitab teksti üles vastuvõtjat arvestades, järjestab ja seostab info loogiliselt ning valdab peamisi tekstisidususvõtteid;
 18. kirjutab ja valmistub esinemiseks etappide kaupa;
 19. esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne);
 20. analüüsib enda ja teiste keelevahendite valiku sobivust olukorrast lähtudes;
 21. vormistab korrektselt eri liiki tekste, arvestab olukorda ja adressaati, järgib keelenorme ja vormistusnõudeid;
 22. iseloomustab peamisi tekstiliike, nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
 23. teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, -liigist ja autorist;
 24. leiab õigekirjajuhiseid veebist ning sõna- ja käsiraamatutest, kasutab arvuti õigekirjakorrektorit ja hindab kriitiliselt õigekeelsussoovitusi; 
 25. rikastab lugemise kaudu oma sõnavara ning kasutab mitmekesiseid grammatilisi tarindeid.

III kooliastme õppesisu

Vene keel ühiskonnas. Vene keel maailma teiste keelte seas. Keel kui arenev nähtus: võimalused ja ohud.

Ortoeepia. Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.                                                               

Morfoloogia. Tegusõna vormid. Kesksõna grammatilised tunnused. Kesksõnaga sõnaühendid. Kesksõna kõnes kasutamise normid. Gerundiumi grammatilised tunnused. Gerundiumiga sõnaühendid. Gerundiumi kõnes/ tekstis kasutamise normid. Eessõnade iseloomustus. Abisõnade iseloomustus. 

Süntaks. Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, grammatilised, stilistilised). Aluse tekstifunktsioonid. Öeldise tekstifunktsioonid. Täiend, lisand, sihitis, määruse liigid. Lihtlause laiendamine (lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid, mis lauseliikmete hulka ei kuulu). Kiilsõnad ja kiillaused. Rindlaused, põimlaused, sidesõnata liitlaused. Lausete grammatilised seosed. Otsekõne. Dialoog.

Ortograafia ja interpunktsioonHE kokku- ja lahkukirjutamine kesksõnade ning gerundiumiga. Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamine. Vahemärgid koondlausetes, komplitseeritud lausetes. Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, sidesõnata lauses ning erinevate seoseliikidega liitlauses. Vahemärgid otse kõnega lausetes. Vene keele trüki- ja veebisõnastikud. Eessõnade õigekiri.

Suuline ja kirjalik suhtlus. Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära. Suhtluseesmärkidele sobivate keelendite valimine kõnelemisel ja kirjutamisel. Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmas arvamuse avaldamine ja põhjendamine. 

Diskussioon. Kompromissi leidmine ning kaaslase arvamuse täiendamine. Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine. Väitlus, väitluse reeglid. Argumenteerimine, veenmine. Esinemine etteantud teemal. Ettekande ja kõne koostamine, näitlikustamine ja esitamine.

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik. Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. Veebisuhtluskanalid: jututoad, blogid, vlogid, kommentaarid. Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju keelekasutusele.

Teabeallikad, alustekstid, tekstiloome. Veebist ja trükistest teabe otsimine ning teabeallikate ja info kriitiline hindamine. Teabe talletamine ning süstematiseerimine. Refereerimine ja tsiteerimine. Loov- ja uurimistöö vormistamine: struktuur ja keel. Projekt, teadaanne, avaldus, iseloomustus. Tekstid elektroonilises keskkonnas.

Tekst. Teksti liigid ja teksti stiil. Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe- ja meediatekstid), nende eesmärgid ning keelekasutus. Tekstid elektroonilises keskkonnas. 

Tarbetekstide (juhend, elulookirjeldus, avaldus, seletuskiri) eesmärk, tunnused ja ülesehitus. Tarbetekstidest olulise info leidmine ning selle põhjal järelduste tegemine.

Teabetekstide (õpikutekst, populaarteaduslik tekst) eesmärk, tunnused ning ülesehitus.

Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. Teabe ning ilukirjanduse tekstide tõlgendamine, analüüsimine ja hindamine.

 

Teema käsitlemise fookus ja olulisuse põhjendus avatakse iga suure teemaploki juures.

1.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

1) väärtustab vene keelt emakeelena ja ühena maailma keeltest (ценит русский язык как родной язык и как один из мировых языков);

2) suhtub austusega teiste keelte ja inimeste erinevustesse ning eripärasse (уважает различия и особенности других языков и народов)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Emakeel, maailma keeled, keeleline mitmekesisus.

Vene keel ühiskonnas.

Keel kui arenev nähtus.

Rahvusvahelise suhtlemise keel.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Русский язык в обществе.

Русский язык среди других языков мира.

Язык как развивающееся явление.

Формы и методы работы:

Чтение научно-популярных статей о родном языке, его развитии.

Чтение и анализ несплошных текстов (схемы, сравнительные диаграммы).

Составление опорного конспекта во время или после просмотра видео, заполнение рабочих листов.

Работа в группах: составление кластера, плаката.

Поиск информации в разных источниках.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция

Связь с другими иностранными языками. Определение степени родства языков.

Проектная работа или мини-исследование на основе соцопроса: какие родные языки у одноклассников и их родителей, какими иностранными языками владеют одноклассники.

 

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие;

·         культурное самосознание;

·         информационная среда и использование СМИ;

·         здоровье и безопасность;

·         ценности и нравственность.

Развитие общих компетенций:

Развитие культурной и ценностной компетенции – способности осознавать и ценить свою связь с другими людьми, природой, с культурным наследием своей страны, своего народа с наследием других стран и народов, а также с событиями современной культуры; ценить человеческое, культурное и природное разнообразие; осознавать собственные ценности.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Презентация и сообщение на заданную тему. Оценивание.

Критерии оценивания работы в группе.

Процессное оценивание умения формулировать чётко проблему, выражать аргументированно свою точку зрения, строить устное высказывание по правилам построения текста с корректным использованием всех изученных языковых единиц.

Рефлексия своей деятельности по методике незаконченного предложения: «Сегодня на уроке я…»

 

2.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

3) arvestab suhtlemisel eesmärki ja olukorda, valdab kõnekultuuri (при общении учитывает цель и ситуацию, владеет культурой речи);

4) nimetab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest (называет особенности устной и письменной речи и различает книжную и разговорную речь);

7) annab suulisele või kirjalikule tekstile põhjendatud tagasisidet, väljendab loetu põhjal enda seisukohti ja väärtushoiakuid (дает аргументированную обратную связь по поводу устного или письменного текста, выражает собственные взгляды и ценности на основе прочитанного);

8) arutleb eakohastel teemadel, lahendab keelealaseid probleemülesandeid ning osaleb diskussioonis (обсуждает соответствующие возрасту темы, решает языковые проблемы и участвует в дискуссиях);

12) sõnastab probleemi, väljendab oma arvamust, esitab argumente ja toob näiteid (формулирует проблему, выражает свое мнение, предоставляет аргументы и приводит примеры);

14) hindab kriitiliselt suhtlusmooduseid, sh visuaalset, kuuldelist, žestilist ja tekstilist osa (критически оценивает формы общения, включая визуальную, слуховую, жестовую и текстовую части);

20) analüüsib enda ja teiste keelevahendite valiku sobivust olukorrast lähtudes (анализирует целесообразность выбора своих и чужих языковых средств исходя из ситуации)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Suhtlemise eesmärk ja olukord.

Kõnekultuur.

Ortoeepia.

Sõnarõhu rasked juhud.

Ortoeepiasõnastikud.

Keeleviisakus ja -väärikus.

Suuline ja kirjalik suhtlus.

Suuline ja kirjalik kõne.

Kirjakeel.

Argikeel.

Suhtlusetikett.

Suhtlusmoodused: visuaalne, kuuldeline, žestiline, tekstiline.

Keelevahendid.

Argument.

Erinevad arvamused, enda arvamus.

Põhjendatud tagasiside.

Kriitiline hindamine, võrdlemine, tõlgendamine, analüüsimine, hindamine.

Eneseanalüüs.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Устное и письменное общение.

Специфика использования письменной и устной речи.

Выбор языковых средств в письменной и устной речи в соответствии с целью общения.

Групповое общение: умение правильно выбирать момент для высказывания своих мыслей и учитывать очередность.

Речевой этикет.

Дискуссия. Нахождение компромисса и дополнение мнения партнера. Аргументированная оценка работы одноклассника.

Дебаты, правила ведения дебатов. Аргументация, убеждение.

Планирование и составление презентации, выбор иллюстративных материалов, выступление.

Онлайн-каналы общения: голосовые сообщения, влоги.

Безопасность общения в интернете.

Формы и методы работы:

Беседа об особенностях устного и письменного общения.

Анализ устных и письменных примеров разных стилей, но на одну тему.

Работа с медиатекстами (видео, радио, голосовые сообщения, статьи с комментариями читателей, подкасты, тексты соцсетей, влоги и др.): анализ звучащего и написанного текста, комментариев, добавление собственного комментария.

Создание закрытого чата в учебных целях, где публикуется текст (как учителем, так и учениками) и создаются письменные комментарии к нему. Беседа о правилах комментирования и соблюдении норм языка в публичном пространстве.

Проведение мини-проекта в группе / паре по созданию правил безопасного общения в интернете. Представление результатов одноклассникам в виде кластера, плаката, презентации и др.

Дискуссия на основе просмотренного или прочитанного материала. Аргументация своего мнения. Поиски компромисса и дополнение высказываний одноклассников. Выполнение работы в группе по анализу видео материала на основе заданий, предложенных учителем.

Проведение дебатов по установленным правилам на заданную тему (лингвистическую / литературную / актуальную). Подбор аргументов в группе, подготовка их к представлению.

Ролевые игры в парах, группах: возможность проиграть различные ситуации (интервью, общение с незнакомыми людьми в деловой, бытовой или потребительской ситуации и др.).

Задание: исходя из цели коммуникации, выбрать оптимальный вариант общения, языковые средства, найти компромисс в случае конфликта, достигнуть коммуникативной цели.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция

Сотрудничество с общественной организацией  “Русскоязычный отдел Общества дебатов в Эстонии”.

Работа с материалами сайта Tagasi kooli.

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда,

·         технологии и инновации,

·         безопасность,

·         обучение в течение всей жизни.

Развитие общих компетенций:

Развитие социальных компетенций: знать и соблюдать общественные ценности и нормы; уважать правила различных общественных и социальных сред, сотрудничать с другими людьми в разных ситуациях; относиться с пониманием к индивидуальным особенностям людей и учитывать это при общении.

Развитие дигитальных компетенций – способность использовать как в обучении, гражданской деятельности, так и в социальном общении быстро обновляющиеся цифровые технологии; при помощи цифровых средств находить и сохранять информацию и оценивать её актуальность и достоверность; участвовать в создании и использовании дигитального контента, включая тексты, фотографии, мультимедиа; использовать для решения проблем подходящие цифровые инструменты и методы, общаться и сотрудничать в различных дигитальных средах; быть в курсе опасностей дигитальных сред и быть в состоянии защитить свою приватность, личные данные и идентитет; соблюдать в дигитальной среде те же моральные ценности и принципы, как в повседневной жизни.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивание выступления, презентации.

Процессное оценивание умения формулировать чётко проблему, выражать аргументированно свою точку зрения, строить устное высказывание по правилам построения текста с корректным использованием всех изученных языковых единиц.

Рефлексия своей деятельности по методике незаконченного предложения:

«Сегодня на уроке я…»

Создание собственного письменного текста: сочинения, эссе, отзыва.

 

3.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

6) kasutab digitaalset kirjaoskust, loob tekste erinevates keskkondades, arvestab suhtlusetiketti (использует цифровую грамотность, создает тексты в разных средах, при общении учитывает правила этикета)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Digitaalne kirjaoskus.

Veebisuhtluskanalid: jututoad, vlogid, kommentaarid, email.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Текст в электронной среде.

Цели, возможности и опасности общения в интернете.

Каналы общения в веб-среде: чат, блог, влог, комментарий.

Комментирование в веб-среде.

Язык вежливости и достоинства.

Влияние анонимности на использование языка.

Обмен электронной почтой, написание электронного письма и выбор языковых инструментов.

Формы и методы работы:

Беседа и просмотр видеороликов о поведении в интернете, рисках при общении в электронной среде.

Знакомство с правилами этикета во время общения в чате, блоге, влоге, при написании комментариев.

Разговор о том, как анонимность влияет на выбор языковых средств.

В начале года учителя напоминают правила оформления электронного письма.

Часть письменных работ по разным учебным темам ученики могут представлять в электронном виде для закрепления цифровых навыков: Word-документ, Google-документы, по электронной почте, в мессенджере.

Уроки по темам:

·         как создать диаграмму / график в электронном документе;

·         как анализировать имеющиеся в открытом доступе данные диаграмм / таблиц / схем / графиков;

·         как правильно оформить ссылку на источник;

·         как соблюдать авторские права;

·         как распознавать авторитетный источник (например, работа с академическим порталом www.gramota.ru, c онлайн-словарями) и отличать достоверную информацию от ложной.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция

Навыки, полученные на уроках русского языка, используются при поиске нужного материала в интернете при выполнении различных заданий. 

Ученики ведут переписку по электронной почте с учителями, другими учениками. 

Использование знаний, полученных на уроках, в повседневной жизни при общении в социальных сетях, при написании комментариев, ведении блогов и влогов. 

 

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда,

·         технологии и инновации,

·         безопасность,

·         обучение в течение всей жизни.

 

Развитие общих компетенций:

Социальная компетенция – способность реализовать себя, действовать как активный, сознательный, полезный и ответственный гражданин.

Коммуникативная компетенция – способность ясно, надлежащим образом и вежливо выражать свои мысли как на родном, так и на иностранном языке, учитывая ситуацию и партнеров по общению, безопасность общения; представлять себя, свою точку зрения и обосновывать её; читать и понимать информационные тексты и инструкции.

Цифровая компетенция – способность использовать как в обучении, гражданской деятельности, так и в социальном общении быстро обновляющиеся цифровые технологии; при помощи цифровых средств находить и сохранять информацию и оценивать её актуальность и достоверность; участвовать в создании и использовании дигитального контента, включая тексты, фотографии, мультимедиа; использовать для решения проблем подходящие цифровые инструменты и методы, общаться и сотрудничать в различных дигитальных средах; быть в курсе опасностей дигитальных сред и быть в состоянии защитить свою приватность, личные данные и идентитет; соблюдать в дигитальной среде те же моральные ценности и принципы, как в повседневной жизни.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценивание работ в электронной среде. 

 

Рефлексия собственной деятельности:

«Оцени свою работу по 5-балльной шкале».

Заполнение кейсов:

– облако “тегов”. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:

Сегодня я узнал …

Было трудно…

Я понял, что…

Я научился…

Я смог…

Было интересно узнать, что…

Меня удивило…

Мне захотелось… и т.д.

4.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

5) järgib kirjutamisel õpitud õigekirjanorme ja keelereegleid (в письменной речи соблюдает орфографические и пунктуационные нормы языка);

24) leiab õigekirjajuhiseid veebist ning sõna- ja käsiraamatutest, kasutab arvuti õigekirjakorrektorit ja hindab kriitiliselt õigekeelsussoovitusi (находит инструкции по правописанию в интернете, словарях и руководствах, использует компьютерную программу проверки правописания и критически оценивает предложенные варианты написания);

25) rikastab lugemise kaudu oma sõnavara ning kasutab mitmekesiseid grammatilisi tarindeid (обогащает свой словарный запас посредством чтения и использует различные грамматические конструкции)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Оrtograafia.

Sidesõna.

Tegusõna vormid.

Sihilised ja sihitud tegusõnad.

Kesksõna. Gerundium.

Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, grammatilised, stilistilised).

Interpunktsioon.

Koondlaused, liitlause, rindlause, põimlause, sidesõnata lauses, eessõnade õigekiri Aluse tekstifunktsioonid.

Öeldise tekstifunktsioonid.

Täiend, lisand, sihitis, määruse liigid.

Lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid, mis lauseliikmete hulka ei kuulu.

Kiilsõnad ja kiillaused.

Rindlaused, põimlaused, sidesõnata liitlaused.

Lausete grammatilised seosed.

Otsekõne. Dialoog.

Vene keele trüki- ja veebisõnastikud.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Морфология. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Особые формы глагола: причастие, деепричастие. Классификация союзов. Орфография. Правописание особых форм глагола. HE с причастием и деепричастием. Правописание производных предлогов.

Синтаксис. Нормы сочетания слов (лексические, грамматические, стилистические). Грамматическая основа предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Простое и сложное предложение. Второстепенные члены предложения.

Осложнение простого предложения. Пунктуация простого предложения.

Знаки препинания при:

·         причастном обороте,

·         деепричастный обороте,

·         обособленных определениях, приложениях, обстоятельствах и дополнениях,

·         конструкциях с союзом КАК,

·         однородных членах, обобщающих словах при однородных членах,

·         вводных словах, словосочетаниях и предложениях, уточняющих конструкциях,

·         обращениях.

Пунктуация в сложном предложении.

Знаки препинания

·         в сложносочиненных предложениях,

·         в сложноподчиненных предложениях,

·         в бессоюзных сложных предложениях,

·         в сложных предложениях с разными типами связи,

·         при прямой речи,

·         в диалоге.

Печатные и электронные словари русского языка.

Формы и методы работы:

Ход изучения темы «Переходные и непереходные глаголы»: проводится наблюдение, сравнение словосочетаний, выделение общих и различных признаков глаголов, формулирование вывода. Наводящие вопросы учителя, например: “Чем похожи и чем отличаются словосочетания? В каком падеже стоят существительные при глаголах?” Ученики на основе наблюдений делают самостоятельный вывод о том, какие глаголы называются переходными, а какие непереходными. Обобщение учителем признаков переходных глаголов.

·         Задание на согласование глаголов с именами существительными: например, «Исправь ошибки в предложениях / словосочетаниях» (Его нет дома, пошёл гулять собаку. Няня гуляет ребёнка только по будним дням.)

·         Для закрепления темы можно использовать тексты изучаемых в данный момент литературных произведений: какого типа глаголы используются в предложениях / в отрывке текста. Наблюдения за тем, как согласуются слова в предложении.

Темы «Причастие, причастный оборот, обособление определений» объединяются. Ученики должны уметь:

·         разделять прилагательные и причастия,

·         определять причастие и определяемые слова в предложении,

·         согласовывать причастия с определяемыми словами,

·         грамотно писать суффиксы причастий и отглагольных прилагательных, НЕ с причастиями,

·         находить и выделять при определенных условиях в предложении причастный оборот,

·         при определенных условиях обособлять определения, выраженные прилагательными.

Темы «Деепричастие, деепричастный оборот, обособление обстоятельств» объединяются. Ученики должны уметь:

·         определять деепричастие в предложении,

·         грамотно писать суффиксы деепричастий, НЕ с деепричастиями,

·         находить и выделять в предложении деепричастия, деепричастный оборот; знать условия отсутствия запятой.

Виды и формы работы по указанным темам могут быть разнообразными:

·         Индивидуальная и групповая работа по распространению причастий и деепричастий зависимыми словами.

·         Изучение алгоритма поиска причастного и деепричастного оборота в предложении. В своей дальнейшей работе ученик пользуется данным алгоритмом самостоятельно, обязательно проговаривая вслух все элементы оборотов, чтобы правильно расставить знаки препинания.

·         Упражнения по образованию кратких причастий из полных, «перестройка» словосочетаний (например: сделанная работа – работа сделана).

·         Приём «четвертый лишний» при различении причастий и отглагольных прилагательных, глаголов и деепричастий.

·         Приём «грамматического конструирования» (например: перестраиваем высказывание так, чтобы вместо выделенного фрагмента предложения употреблялся причастный или деепричастный оборот).

·         Работа со стихотворением Р. Саути «Лодорский водопад», в котором использовано 52 деепричастия.

Объединяется изучение тем “Производные предлоги” и “Обособление обстоятельств, выраженных словосочетанием с производным предлогом”.

Знакомство учеников с понятием “производные предлоги”, правописанием предлогов. Различение производных предлогов (наречных, именных, глагольных) и самостоятельных частей речи.

Использование производных предлогов в речи для преобразования текста в официально-деловой документ. Задания по замене непроизводных предлогов производными, сравнение стилистической окраски высказывания.

Отработка постановки знаков препинания при обстоятельствах, выраженных оборотами с производными предлогами.

Объединение тем “Грамматическая основа предложения. Подлежащее. Сказуемое”, “Односоставное и двусоставное предложение”. Изучение темы “Безличные глаголы” соединяется с темой “Односоставные предложения. Безличные предложения”. Определяется особенность безличных глаголов, случаи употребления их в речи.

Задания:

·         Группировка безличных глаголов по значению: состояние человека и природы.

·         «Перевод» предложений с личными глаголами в безличные (например: Наступает вечер. – Вечереет.)

·         Поиск безличных предложений в прозаических и поэтических текстах. Определение их роли в тексте.

·         Составление собственных текстов с безличными глаголами / предложениями.

 

Знаки препинания в конструкциях с союзом КАК объединяют темы “Обособление обстоятельств, сравнительный оборот, употребление КАК в сложном предложении, КАК в составных союзах так, как и; как, так и”.

Работа с карточками, на которых даны отдельные слова, словосочетания, части предложений; из них необходимо сложить предложения разных типов (предложения с прямой и косвенной речью, с однородными членами, вводными конструкциями, осложненное простое, сложное предложение), составление пословиц из отдельных слов, расстановка в них необходимых знаков препинания.

Монтаж целого текста. Изучение темы “Сложное предложение” начинается со знакомства с сочинительными и подчинительными союзами. Важно научиться отличать союзы от других частей речи (например: ТОЖЕ / ТО ЖЕ; ТАКЖЕ / ТАК ЖЕ; ЗАТО / ЗА ТО). Сравниваются пары предложений, делаются выводы о слитном  и раздельном правописании союзов, местоимений и частиц.

Проводится работа по различению ССП и простых предложений с однородными членами, связанными сочинительными союзами, для правильного расставления знаков препинания при одиночных союзах.

Рассматриваются случаи отсутствия запятой в ССП, особые случаи постановки точки с запятой, тире.

В СПП предложениях отрабатывается навык определения главной и придаточной части с помощью вопроса. Обращаем внимание на подчинительные союзы, указательные слова. Используется прием “грамматического конструирования”, при котором сложносочиненное предложение “переводим” в сложноподчиненное с помощью подчинительного союза.

Задания по составлению СПП по заданному началу и вопросу, составление предложений по заданной схеме, в которой имеются указательные слова и союзы / союзные слова, или добавление к придаточной части главного предложения. Например: Я должен был выполнить это задание… (для чего? зачем? когда?) или Когда я поехал с родителями на море…

СПП с несколькими придаточными не рассматриваются отдельно по типам, но с помощью скобок выделяем главную и придаточные части.

В БСП расстановка знаков препинания между частями предложения отрабатывается с опорой на схемы до тех пор, пока это необходимо. Также используется прием “грамматического конструирования”, при котором БСП “переводятся” в союзные.

Изучение тем “Прямая речь и диалог” можно соединить с темой “Сложноподчиненное предложение”. Задания по переводу прямой речи в косвенную. Перевод известных цитат в косвенную речь.

Исправление пунктуационных и грамматических ошибок в работах учеников (взаимопроверка) или предложенных учителем предложениях с ошибками.

Диктанты:

·         Обычная диктовка учителем или учеником.

·         «Плавающий групповой диктант». Класс делится на группы не более 4-х человек, в зависимости от длины текста. Текст вывешивается в классе. Ученики по очереди подходят к тексту и читают по одному предложению. Возвращаются в группу и по памяти диктуют прочитанное. Один член группы записывает предложение, другие корректируют. Если диктующий ученик забыл предложение, он возвращается к тексту, а затем продолжает диктовку. Следующим идет читать предложение второй / третий / четвертый член группы. По окончании диктанта группа сравнивает записанное с оригиналом, исправляет допущенные ошибки.

·         Выполнение тестовых онлайн-заданий на проверку орфографии и пунктуации.

·         Работа со словарями: поиск информации в бумажных и в электронных словарях (Gramota.ru); при переводе предложения или фразы с иностранного языка на русский сравнение различных онлайн переводчиков, выбор наиболее приемлемого варианта и при необходимости корректура данного варианта (например, сравнение платформ Neurotõlge, Tilde, Google)

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция 

Полученные навыки ученики используют при написании работ по всем предметам.

Учителя требуют грамотной формулировки ответов. 

 

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда,

·         технологии и инновации,

·         безопасность,

·         обучение в течение всей жизни.

 

Развитие общих компетенций:

Познавательная компетенция – способность организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения; планировать познавательный процесс и следовать намеченному плану; использовать усвоенное в различных ситуациях и при решении проблем.

Цифровая компетенция – способность использовать в обучении быстро обновляющиеся цифровые технологии.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Критерии оценивания диктанта.

Критерии оценивания словарного диктанта.

Критерии оценивания изложения и собственного текста на основе картинок.

Критерии оценивания сочинения.

Критерии оценивания создания собственного текста на заданных условиях.

Критерии оценивания домашнего задания.

 

Формирующее оценивание:

·         оценить соответствие созданных текстов заявленным критериям.

·         оценить степень активности и творческого участия в процессе создания / редактирования / комментирования текста в ходе групповой / проектной деятельности.

Рефлексия собственной деятельности: «Оцени свою работу по 5-балльной шкале».

Заполнение кейсов:

·         облако “тегов”. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:

Сегодня я узнал… Было трудно… Я понял, что… Я научился… Я смог… Было интересно узнать, что… Меня удивило… Мне захотелось… и т.д.

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и письменно на листочках или прямо в тетради.

·         графический кейс. На доске таблица со знаками: цели урока, + всё понятно, – ничего не понял, ? интересно / хочу знать больше.

В таблице цели урока формулируем их с учениками совместно. В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, которую они считают более приемлемой.

·         кейс “Три М”. Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.

 

5.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

9) eristab ja analüüsib kuuldu ja loetu põhjal peamist informatsiooni ning olulisi seisukohti (на основе услышанного и прочитанного выделяет и анализирует основную информацию и важные точки зрения);

10) teeb kuuldust ja loetust kokkuvõtte nii suuliselt kui ka kirjalikult (обобщает услышанное и прочитанное как устно, так и письменно);

11) esitab loetu põhjal küsimusi, teeb järeldusi ning annab hinnanguid (задает вопросы на основании прочитанного, делает выводы и дает оценки);

13) loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tingtähiseid ning kasutab neid enda koostatud tekstides (читает таблицы, диаграммы, схемы и обозначения и использует их в составленных самостоятельно текстах)

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Teabeallik.

Alustekst.

Teabetekst.

Meediatekst.

Tabel.

Diagramm.

Skeem.

Tingtähesed.

Tekstiloome.

Kriitiline mõtlemine.

Väärinfo.

Loov- ja uurimistöö.

Refereerimine. Tsiteerimine.

Projekt. Teadeanne.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Источники информации. Поиск информации в интернете и в печати, критическая оценка источников информации.

Оригинальный текст. Анализ и критическая оценка источников информации.

Потребительский текст. Цель, особенности и структура потребительских текстов. Нахождение важной информации в потребительских текстах и умение сделать выводы по данной информации.

Создание несплошного текста.

Хранение и систематизация информации.

Написание реферата, ссылки и цитирование.

Проект, сообщение, характеристика.

Оформление творческой и исследовательской работы: структура и язык.

Формы и методы работы:

Ученики исследуют представленные в интернете различные потребительские тексты: статистику, инструкции, вывески, ценники, билеты, объявления и т.д. Анализируют их с помощью вопросов метода “ромашка Блума”:

·         узнаём новое;

·         сопоставляем и проверяем на достоверность знакомую и полученную новую информацию;

·         создаём связи между изученной ранее и новой информацией;

·         систематизируем все знания по теме;

·         применяем знания на практике индивидуально или в группах.

 

Ученик / группа:

·         подбирает самостоятельно тексты такого же типа, 

·         показывает на практике, как применить инструкцию,

·         выполняет задания по графическому рисунку.

Визуализация словесных текстов с помощью ИКТ: подбор / составление таблиц, схем, диаграмм, символов.

 

Отработка умения читать таблицы, схемы, диаграммы, графики:

·         задания по функциональному чтению;

·         электронные тесты;

·         работа с интерактивными рабочими листами, выполненными учителем на основе Google рисунка по различным темам предметного курса:

o        задания на классификацию; 

o        задания на упорядочивание; 

o        задания на установление соответствия (связей);

o        задания на восстановление слов, текстов;

·         работа с текстом, содержащим статистическую / графическую информацию;

·         выполнение грамматических заданий: выделение орфограмм, разбор слова по составу, построение схем предложений.

 

Оформление творческой и исследовательской работы: 

·         Введение, цели работы, формулирование гипотезы. 

·         Теоретическая часть работы (работа с материалами по теме, созданными ранее; критическое оценивание источников, составление реферативной части). 

·         Практическая часть работы:  цели исследования; добавление схем, символов, таблиц и диаграмм; анализ схем, таблиц, диаграмм и формулирование промежуточных выводов. 

·         Заключение (соединение выводов теоретической и практической части, общие выводы, подтверждение или опровержение гипотезы).

 

Формирование устойчивого навыка пользоваться условными обозначениями, принятыми в основных разделах языка, и отработка этого навыка с помощью графического диктанта.

 

Мини-проект по созданию рефератов / сообщений / презентаций с цитированием авторитетных источников:

·         делим класс на группы;

·         раздаём группам задание (например, подготовить сообщение “Паспорт слова”);

·         лидер группы распределяет задания:

o         Подобрать и пояснить эпиграф к работе. 

o        Раскрыть семантику, структуру лексического значения слова в современном языке (однозначность / многозначность). Слово как маркер национальной культуры 

o        Найти и представить этимологию / историю развития слова / изменения значения слова.

o        Выявить словообразовательные связи слова: вхождение в словообразовательное гнездо. 

o        Подобрать родственные / однокоренные слова. Составить дерево однокоренных слов. 

o        Обозначить парадигматические связи слова: синонимы и антонимы.

o        Найти фразеологизмы, пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, где используется это слово. 

o        Узнать, встречается ли слово в названиях художественных произведений и произведений искусства.

o        Найти место слова в Национальном корпусе русского языка.

Создание несплошного текста (анаграммы / ребусы / головоломки):

·         – группа представляет свой материал, комментирует элементы несплошного текста (например, ребусы, диаграммы из Национального корпуса русского языка).

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция

Полученные навыки используются при написании творческой и исследовательской работы.

Теоретические знания применяются на практике при оформлении работ в электронном виде. 

Оформляются плакаты, в которых используются несплошные тексты. 

Отрабатываются навыки чтения и анализа графиков, диаграмм, схем.

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда,

·         технологии и инновации,

·         безопасность,

·         обучение в течение всей жизни.

Развитие общих компетенций, способностей

·         организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

·         связывать приобретаемые знания с предыдущим учебным опытом;

·         анализировать собственные знания и умения;

·         читать и понимать информационные тексты и инструкции;

·         писать тексты разного типа, используя корректно ссылки;

·         участвовать в создании и использовании дигитального контента;

·         ценить грамотность и выразительность языка.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Процессное оценивание

·         письменных и устных ответов на проблемный вопрос;

·         созданных авторских потребительских / несплошных текстов.

 

Обратная связь по работе группы:

·         часть учеников “зеркалит” – что видели, слышали, узнали;

·         часть учеников даёт позитивную обратную связь;

·         часть учеников озвучивает объективную критику: что не получилось, что можно было сделать по-другому.

Формирующее оценивание:

·         оценить соответствие созданных текстов заявленным критериям.

·         оценить степень активности и творческого участия в процессе создания / редактирования / комментирования текста в ходе групповой / проектной деятельности.

Рефлексия собственной деятельности: «Оцени свою работу по 5-балльной шкале».

Заполнение кейсов:

– облако “тегов”. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:

Сегодня я узнал…

Было трудно…

Я понял, что…

Я научился…

Я смог…

Было интересно узнать, что…

Меня удивило…

Мне захотелось… и т.д.

 

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и письменно на листочках или прямо в тетради.

– графический кейс. На доске таблица со знаками: цели урока, + всё понятно, – ничего не понял, ? интересно / хочу знать больше.

В таблице цели урока формулируем их с учениками совместно. В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, которую они считают более приемлемой.

– кейс “Три М”. Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.

 

6.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

18) kirjutab ja valmistub esinemiseks etappide kaupa (поэтапно пишет и готовится к выступлению);

19) esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne) (выступает устно (приветствует, берет слово, составляет и произносит краткую презентацию и речь))

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Ettekanne.

Kõne.

Tööetappid.

Tervitamine.

Esitamine.

Sõna võtmine.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы:

Выступление на заданную тему.

Составление презентации и речи выступления, подбор иллюстративного материала, выступление перед аудиторией.

Формы и методы работы:

Обучение созданию выступления:

·         выбор темы (самостоятельно или совместно с учителем),

·         создание плана выступления,

·         составление плана работы с материалами (определение этапов работы и распределение времени для их выполнения),

·         поиск материалов для выступления (критическое оценивание найденных текстов; выбор информации, которой можно доверять; отбор самого нужного и интересного),

·         подбор или создание иллюстративного материала (визуального или устных примеров из жизни / литературы / общества),

·         создание текста / тезисов выступления, работа над стилем и выбором языковых средств,

·         выбор формы презентации (электронная презентация, плакат, устное выступление и т.д.),

·         подготовка к выступлению (проговаривание материала, пробное представление),

·         выступление в классе.

Получение обратной связи от учителя и одноклассников: что получилось, что надо исправить, какие советы дать на будущее. Или: аудитория делится на группы, которые дают обратную связь в разном ключе:

1) обобщение выступления: что увидели, услышали и поняли;

2) что в выступлении было хорошо, какие есть удачные находки;

3) критический взгляд на выступление: где были слабые места, которые нужно изменить; советы, как это сделать.

Самоанализ.

Индивидуальный подход к детям, которые испытывают трудности во время публичных выступлений. Такие ученики

·         выступают только в составе группы;

·         записывают голосовое сообщение или видео заранее, дают учителю прослушать / просмотреть;

·         выступают с сообщением, глядя на какой-то предмет, друга в классе,

·         выступают в помещении, в котором привыкли находиться,

·         рассказывают сообщение только учителю.

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция

Отработка навыка публичного выступления на всех уроках (устный ответ у доски, защита парной / групповой работы, сообщение на заранее заданную тему).

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда,

·         технологии и инновации,

·         безопасность,

·         обучение в течение всей жизни.

Развитие общих компетенций, способностей

·         организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

·         связывать приобретаемые знания с предыдущим учебным опытом;

·         анализировать собственные знания и умения;

·         читать и понимать информационные тексты и инструкции;

·         писать тексты разного типа, используя корректно ссылки;

·         участвовать в создании и использовании дигитального контента;

·         ценить грамотность и выразительность языка, схем.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Критерии оценивания устного ответа и презентации.

Обратная связь одноклассников и учителя:

1) обобщение выступления: что увидели, услышали и поняли;

2) что в выступлении было хорошо, какие есть удачные находки;

3) критический взгляд на выступление: где были слабые места, которые нужно изменить; советы, как это сделать.

Формирующее оценивание:

Сегодня я узнал…

Было трудно…

Я понял, что…

Я научился…

Я смог…

Было интересно узнать, что…

Меня удивило…

Мне захотелось… и т.д.

 

 

7.

Õpitulemused

Täpsustada kooliastme õpitulemused konkreetse teemaploki jaoks

15) teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, liigist, eesmärgist, autorist ja suhtlusolukorrast (знает, что выразительность текста зависит от области употребления, вида, цели, автора текста и коммуникативной ситуации);

16) koostab jutustavaid, kirjeldavaid ja arutlevaid tekste ning esitab neid (составляет тексты разных типов: повествование, описание и рассуждение – и представляет их);

17) ehitab teksti üles vastuvõtjat arvestades, järjestab ja seostab info loogiliselt ning valdab peamisi tekstisidususvõtteid (строит текст с учетом адресата, логически упорядочивает и связывает информацию, владеет основными приемами связности текста);

21) vormistab korrektselt eri liiki tekste, arvestab olukorda ja adressaati, järgib keelenorme ja vormistusnõudeid (правильно оформляет тексты разных типов, учитывает ситуацию и адресата, соблюдает языковые нормы и требования к оформлению);

22) iseloomustab peamisi tekstiliike, nende põhijooni ning kasutamise võimalusi (характеризует основные виды текста, их основные особенности и возможности использования);

23) teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, -liigist ja autorist (знает, что способ выражения в тексте зависит от области употребления, типа и автора текста).

Mõisted (praktilised tööd)

Mis toetavad teema fookust

Teksti väljenduslaat.

Teksti kasutusvaldkondid.

Suhtlusolukord.

Teksti autor.

Adressaat.

Teksti liigid.

Teksti eesmärk.

Teksti korrektne vormistamine.

Vormistusnõudeid.

Keelenormid.

Metoodilised soovitused, sh diferentseerimise võimalused

Mis tegevused või ülesanded aitavad jõuda õpitulemuste saavutamisele; kuidas toetada

Темы для изучения:

Типы текста и стиль текста.

Основные виды потребительских (информационных и медиа) текстов, их назначение и языковое использование.

Цели, особенности и структура информационных текстов (учебных, научно-популярных текстов).

Цели, особенности и структура служебных текстов (инструкция, объявление, мотивационное письмо, заявление, пояснительная записка).

Интерпретация, анализ и оценка информационных и художественных текстов.

Чтение и сравнение текстов разных типов.

Формы и методы работы:

Работу с текстами разных видов рекомендуется перекликать с изучением лингвистических тем. Так, например, при изучении конкретной темы по морфологии, пунктуации используются тексты, где лингвистические задания составляют лишь часть работы, а далее осуществляется функциональное чтение текста, его анализ: определение целей, структуры текста, его стилистических особенностей, области употребления; определение коммуникативной ситуации, в которой данный текст может быть использован. На основе изученных примеров ученики создают собственные тексты.

Одна лингвистическая тема может быть связана текстами на одну общую учебную тему. Например, при изучении односоставных предложений рекомендуется обратиться к служебным текстам инструкции, объявления, заявления, пояснительной записки, где такие предложения представлены лучше всего.

В начале года учитель напоминает ученикам общие правила оформления текстов, основные приемы связности текста (деление на абзацы, соблюдение структуры текста: введение, основная часть, заключение; корректное использование местоимений, СПП; знаки препинания не переносятся и остаются на предыдущей строке, правила переноса слова).

Знакомство с основными стилистическими чертами идет через сравнение текстов разных стилей на одну тему. Учениками под руководством учителя определяются способы выражения авторской позиции в текстах разных стилей.

Чтение и анализ разных информационных и медиатекстов, наблюдение основных черт. Проведение в начале урока устного новостного блока на основе увиденных или прочитанных накануне в СМИ новостей по Эстонии, миру. Для сообщений отбираются темы, актуальные для учеников данного класса и молодежи в целом.

Самостоятельное создание устного и письменного блока новостей школы / класса.

Самостоятельная творческая работа:

·         составление потребительского текста по предложенным учителем критериям,

·         оформление потребительского текста с помощью электронных ресурсов (например, padlet.com).

Функциональное чтение и анализ учебных и научно-популярных текстов. Беседа о языковых средствах для создания информационных текстов. На основе полученного опыта ученики сами создают учебные и научно-популярные тексты. Создание сообщений на темы, связанные с лингвистикой – использование метода “перевернутого класса”: группа учеников самостоятельно разбирает лингвистическую тему и представляет её на следующем уроке одноклассникам. Учитель обязательно указывает источники информации.

Виды пересечения лингвистических тем и создания своего текста:

·         Описание картинки с использованием 4-5 предложений, в которых есть причастные и деепричастные обороты, причастия и деепричастия;

·         описание картинки с использованием назывных предложений;

·         составление устного диалога на заданную тему, оформление диалога на письме;

·         создание текста сообщения в соц.сетях с использованием неполных предложений;

·         образование причастий от предложенных глаголов, составление связного текста-повествования с данными причастиями;

·         замена предложений с однородными сказуемыми, выраженными глаголами, на предложения с деепричастиями.

Создание коротких текстов разного типа с данными предложениями.

·         Написание заявления и объяснительной записки с использованием обстоятельств, выраженных конструкциями с производными предлогами.

·         Изложение с опорой или без опоры на ключевые слова.

·         Создание эссе / сочинения, в основе которого лежит текст-описание с использованием безличных конструкций, односоставных предложений в составе сложных.

Работа с деформированным текстом:

В парах / группах осуществляется деление текста, который напечатан без пробелов, на слова, предложения, абзацы. Данную работу можно выполнять в электронном формате и на бумаге.

Распространение текста за счет включения в него сложных предложений (либо заранее предложенных, либо придуманных учениками).

Сокращение абзацев в тексте до одного или нескольких простых предложений.

Обсуждение прочитанного в группах по заданным вопросам.

Самостоятельное формулирование аналитических вопросов учениками как в групповой работе, так и индивидуально.

Сочинение по плану, отзыв, эссе.

Составление синквейна.

Проводится работа по формированию таких умений, как

·         вычленить в тексте тематические линии,

·         выбрать из текста материал на заданную тему,

·         систематизировать материал под определенным углом зрения (исключение или обобщение подробностей, деталей и составление нового текста).

Lõimingu võimalused: üldpädevused, läbivad teemad, teised õppeained.

Konkreetsed näited, kuidas lõimingut läbi viia.

Интеграция

При подборе текстов в различных стилях используются материалы других учебных предметов: литературы, истории, искусства, обществоведения.

Сквозные темы:

·         окружающая среда и устойчивое развитие,

·         информационная среда,

·         технологии и инновации,

·         безопасность,

·         обучение в течение всей жизни.

Развитие общих компетенций, способностей

·         организовать обучающую среду индивидуально и в группе и получать из данной среды необходимую информацию для обучения;

·         связывать приобретаемые знания с предыдущим учебным опытом;

·         анализировать собственные знания и умения;

·         читать и понимать информационные тексты и инструкции;

·         писать тексты разного типа, используя корректно ссылки;

·         участвовать в создании и использовании дигитального контента;

·         ценить грамотность и выразительность языка.

Kontroll ja hindamine

Kuidas, mis ülesande või tegevuse kaudu kontrollida, et õpitulemus on saavutatud

Оценка работы с аудио- и видеотекстами. 

Критерии оценивания создания собственного текста на заданных условиях.

 

Скачать PDF

III kooliastmete lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud

Õpilane:

 • süvendab oma arusaama kirjandusest kui kultuuri- ja kunstinähtusest, selle rollist identiteedi kujundamisel ja ühiskonna mõtestamisel, tunneb ning väärtustab rahvuskultuuri traditsioone ja pärimust;
 • arendab oma loovvõimeid, jutustamis- ja esitamisoskust, kirjutab eakohasel tasemel ja keeleliselt korrektseid kirjeldavas, jutustavas ja arutlevas laadis ning eri žanrites tekste, väljendab ja põhjendab oma arvamust nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
 • leiab, hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt eri allikates ja keskkondades pakutavat teavet, arvestab teabe kasutamise ja avaldamise head tava ning õiguslikke sätteid; 
 • õpib mitmekülgsemalt ja sügavamalt tundma ilukirjandusteose poeetikat, analüüsib teose süžeed, tegelasi ja olustikku, märkab kompositsiooni erijooni ning arutleb käsitletud probleemide ja väärtuste üle, tõlgendab kujundlikku keelt ja rikastab oma sõnavara;
 • loeb, analüüsib, tõlgendab ja mõistab nii eakohast noortekirjandust kui ka eri žanrites vene ja maailmakirjanduse klassikat, loeb luule-, proosa- ja draamatekste, arendab oma lugemisoskusi;
 • rikastab lugedes oma mõtlemis- ja väljendusoskust, täiendab enda kultuuri- ja kirjandusteadmisi, kujundab esteetilisi hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi.

III kooliastme õpitulemused

Õpilane:          

 1. loeb eri liiki ja žanris kirjandusteoseid, sealhulgas tüvitekste, või nende katkendeid nii vene kui ka maailmakirjandusest, analüüsib ja tõlgendab vähemalt kahteteist loetud tervikteost;
 2. loeb ladusalt ja mõtestatult, kasutab iseseisvalt lugemise eesmärgist ja teksti liigist lähtuvaid lugemisviise ja -mudeleid, hindab oma lugemisoskust ning juhib oma lugemisprotsessi;
 3. loeb kultuurivaldkonnaga seotud aime- ja meediatekste, leiab, hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt eri allikates ja keskkondades pakutavat teavet, arvestab teabe kasutamise ja avaldamise head tava ning õiguslikke sätteid;
 4. tunneb vene kultuuri erijooni ning vahendab oma kultuurikogemust, väärtustab nii oma- kui ka maailmakultuuri ja selle mitmekesisust;
 5. selgitab pärimuse olemust, toob näiteid mineviku ja tänapäeva pärimuskultuurist ning oma kodukohast;
 6. kasutab rahvaluule elemente suulises ja kirjalikus tekstiloomes;
 7. eristab ilukirjanduse põhiliike ja peamisi žanre, nimetab nende tunnuseid ja toob näiteid;
 8. leiab endale sobivat lugemisvara, põhjendab oma valikut, tutvustab loetud raamatut ja selle autorit, jagab oma lugemiskogemusi;
 9. toob esile luuletuse temaatilisi ja lüürilisi erijooni, märkab keele- ja vormikasutuse iseärasusi, mõtestab lahti luuletuse kujundlikkust ja avab selle tähendusi;
 10. nimetab teose teema, arutleb selle põhisündmuste, kesksete probleemide, põhjuse ja tagajärje seoste üle, sõnastab teose peamõtte;
 11. teeb kokkuvõtte teose süžeest, põhjendab loo tegevusaja ja -koha valikut, iseloomustab ja võrdleb tegelasi, analüüsib tegelastevahelisi suhteid ja nende väärtushoiakuid;
 12. analüüsib kirjandusteose vormivõtteid ja kompositsiooni, seostab neid teose sisuga;
 13. rikastab oma sõnavara, otsib teavet tundmatute sõnade ja väljendite ning loetu tausta kohta;
 14. kirjeldab kirjandusteosele omast keelekasutusviisi, tunneb ära peamised kõne- ja lausekujundid, sh epiteet, isikustamine, võrdlus, metafoor, kordus ja siire, tõlgendab kujundite tähendust ja rolli tekstis ning kasutab neid tekstiloomes;
 15. võrdleb kirjandusteost ja selle põhjal valminud lavastust või filmi;
 16. kirjutab erinevaid omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavaid, jutustavaid ja arutlevaid tekste;
 17. hindab suulises ja kirjalikus väljenduses korrektset keelt ning järgib nii käsikirjaliste kui ka digitaalsete tekstide vormistusnõudeid;
 18. osaleb arutelus, väljendab selgelt ja sobival viisil oma põhjendatud seisukohti, annab ja kuulab tagasisidet, võtab arvesse teiste seisukohti, teeb koostööd;
 19. koostab ja esitab loetud teose, mõne kultuurinähtuse või oma kultuurikogemusese põhjal ettekande, kasutab selleks esitlustarkvara;
 20. esitab (peast) luule-, proosa- või draamateksti, taotleb esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust, põhjendab teksti valikut, seletab selle tähendust;
 21. kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid.

Soovituslik õppesisu

Kirjandustekstide valik ja lugemine

Loeb vähemalt kaksteist tervikteost nii vene kui ka maailmakirjandusest ning tekstikatkendeid. Lugemine toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist ning üld- ja valdkonnapädevuste kujundamist.

Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu (proosa-, luule- või draamateose) autori, temaatika, narratiivi, probleemistiku ja poeetika tutvustamine ning võrdlemine teiste teostega. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste iseseisev lugemine tunnis ja tunniväliselt.

Lugemisstrateegiad ja lugemisprotsess. Ülelibisev ja süvenenud lugemine. Eesmärgistatud (üle)lugemine. Eri lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. Teksti eesmärgistatud jälgimine ja eri tüüpi lugemisülesannete täitmine. Kriitiline lugemine. Tundmatute sõnade ja väljendite tähenduse väljaselgitamine.

Raamatukogu. E-teavikute ja e-teenuste kasutamine (nt ESTER, MIRKO, DIGAR). Digiraamatud. Autoriõigused. Plagiaat. Kirjandusteadmiste täiendamine eri allikaid ja keskkondi kasutades. 

Kultuuri- ja kirjandusteadmised                                

Pärimuskultuur. Tavad ja kombed pärimuskultuuris, muutuv pärimus. Looduspärimus ja linnalegendid. Kohanimed folklooris. Muuseumid.

Rahvaluule tunnusjooni. Rahvaluule põhiliigid ja žanrid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu liigid ja tunnused. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Tänapäeva folkloor, selle kogumine ja kogemine. Rahvaluule veebilehed.

Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja selle valmimine. Näitleja ja tema roll. Monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik. Draamateksti temaatika, narratiivi ja poeetika eritlemine. Teatritega tutvumine.

Kirjandusteose ekraniseering. Mängu- ja dokumentaalfilmid. Filmikunsti väljendusvahendid: kaader ja plaan, valgus, värv ja heli. Stsenaarium. Montaaž. Loo, tegelaste ja miljöö kujutamise võrdlus kirjandusteoses ja filmis. Kirjandusteose ja filmi kompositsioon. Kirjandusteosest filmilike episoodide leidmine. Kirjandus ja visuaalsed kunstid, nt koomiks, graafiline romaan, ühismeedialuule. Kirjandus ja fotograafia.

Ilukirjanduse põhiliigid ja žanrid. Eepika, lüürika ja dramaatika tunnused. Lüroeepika. Eepose, romaani, jutustuse ja novelli tunnused. Ulme- ja krimiromaani tunnused. Reisikiri ja elulooraamat. Lüürilise luule põhitunnused. Ballaad, sonett, haiku ja ood luules. Vabavärsiline luule. Piltluule. Ühismeedia- ja räppluule. Nüüdisluule vormid ja žanrid. Komöödia, tragöödia ja draama tunnused.

Mõisted: algriim, arvustus, ballaad, biograafia, draama, dramaatika, eepika, eepos, haiku, isikustamine, jutustus, komöödia, kordus, kõnekäänd, lõppriim, lüürika, metafoor, muinasjutt, muistend, mõistatus, müüt, novell, ood, parallelism, regivärss, reisikiri, romaan, siire, sonett, žanr, tragöödia, vabavärss, vanasõna.

Teksti analüüs ja tõlgendamine

Teksti mitmetähenduslikkuse mõistmine. Teksti põhjal eri tüüpi küsimuste koostamine. Küsimustele vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena. Teksti põhjal kokkuvõtte tegemine. 

Teose teemade ja probleemide sõnastamine, nende üle arutlemine. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste põhjuse ja tagajärje seoste leidmine. Näidete ja tsitaatide leidmine teosest, valiku põhjendamine. Loetu seostamine oma kogemuse ja tänapäeva maailmaga.

Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. Kirjanduslikud tüüptegelased. Tegelase analüüs: välimus, iseloom, hoiakud ja käitumine, suhted teiste tegelastega. Tegelase sisekonflikti ja tegelastevahelise põhikonflikti määratlemine ja analüüsimine (põhjus, tagajärg, lahendus). Eri teoste peategelaste võrdlemine. 

Sündmuste toimumise aja ja koha määramine. Miljöö kirjeldamine. Teose loomise kontekst. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. Tegelikkuse ja väljamõeldise suhted kirjandusteoses. Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teemaarendus, kulminatsioon, lõpplahendus. Kirjelduse eesmärk teoses.

Ilukirjandusteksti väljendusvahendite tundmaõppimine. Kujundliku keelekasutuse mõistmine. Iseenda kujundliku väljendusoskuse ja sõnavara hindamine ning arendamine. Olulisemate kõla-, kõne- ja lausekujundite määratlemine ja seostamine teksti kui tervikuga. Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine teosest. Teksti allegooria ja allteksti mõistmine.

Luuleteksti väljendusvahendite ehk poeetika eritlemine. Luule kujundlikkus ja mitmetähenduslikkus. Luuletuse temaatika, aegruum, kompositsioon, riim, rütm ja kõla. Luule eri kogemisviisid. Luuletuse seostamine isikliku kogemusega.

Tekstiloome

Omaloomingulised tööd kirjeldavas ja jutustavas laadis ning eri žanrites. Tekstiloome paaris- ja rühmatööna. Alustekstile tuginev kirjutamine. Arutleva teksti loome. Kirjandusteose, filmi või lavastuse arvustuse kirjutamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud väidete tõestamine oma kogemuse ja tekstinäidete varal. 

Suuline väljendusoskus

Luule-, proosa- või draamateksti esitamine. Esituse eesmärgistamine ja ettevalmistamine. Esitamiseks sobiva tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine. Diktsiooni jälgimine. Aktiivne ja tõhus kuulamine.

Telefon: +372 55 63 13 62
Email: [email protected]

Aadress: Maneeži 7-2,
Tallinn, 10117

© 2024 ǀ Puškini Instituudi Kool